Politikk | Solidaritet

Solidaritet

Vår politikk gir mindre forskjeller og tar vare på de mest sårbare.

Nå er matkøene rekordlange. Prisene øker og sju av ti er bekymret for økonomien sin. Flere og flere kjenner på stress og press, og de som skal hjelpe oss hvis vi blir syke må løpe stadig raskere.

Regjeringens politikk tyner mer og mer ut av folk og natur, med et stadig verre effektivitetsjag og økende krav til kortsiktig inntjening. Men livet er ikke et samlebånd. Samfunnet er ikke en maskin. Det er på tide at politikerne bretter opp ermene og staker ut en ny politisk kurs.

Kortsiktige løsninger øker forskjellene, både hjemme og ute. Vi lover politikk som er rettferdig på tvers av grenser og generasjoner – den skal være for alle, for alltid. 

Dette er vår solidaritetsgaranti: Over hele landet vil vi kjempe for folks frihet til å leve gode liv i trygge lokalsamfunn.

Det betyr: Kraftig omfordeling • Trygg oppvekst • Sunnere helsevesen • Studentløft • Et samfunn for alle • Sosial boligpolitikk • Internasjonal solidaritet

Kraftig omfordeling

 • Dagens sosialhjelp fungerer ikke etter hensikten. Den bør erstattes med en garantert minsteinntekt på ca 148. 000 kr i året. Folk skal bli møtt med verdighet og respekt, ikke byråkrati. I motsetning til når du mottar sosialhjelp, skal du kunne beholde minsteinntekten selv om du også får bostøtte, barnetrygd, strømstøtte eller andre stønader.
 • Øke skatten for de som tjener over 800 000 kroner, og senke den for alle som tjener mindre. Mer til minstepensjonistene.
 • Statens inntekter fra strøm og miljøavgifter skal tilbakebetales til folket gjennom en rettferdig strømbonus og klimabelønning som er lik for alle. En typisk familie på fire vil få 12 000 kroner i skattelette, og hvis de bor i et område med høye strømpriser får de minst 40 000 i strømbonus, i stedet for regjeringens urettferdige strømstøtte.

Les mer: MDGs skattepolitikk

Trygg oppvekst for alle barn

 • Vi vil innføre skolemat i grunnskolen, øke barnetrygden og gi gratis barnehage for familier med dårlig råd.
 • Alle barn skal ha et fritidstilbud uansett hva foreldrene tjener, derfor vil vi bruke mer på ungdomsklubber, utlånsordninger for utstyr og tilskuddsordninger som senker deltakeravgiftene i idrett og kulturaktiviteter. Flere barn må få mulighet til å sykle eller reise kollektivt til sine aktiviteter på en trygg og rimelig måte.
 • Barn med funksjonsvarianse må inkluderes i fritidstilbudet på lik linje med andre barn. Parker og lekeplasser skal være tilgjengelig for alle.
 • Vi må ta vare på barn som har flyktet til Norge og gi dem samme rettigheter som andre barn.

Les mer: En god oppvekst

Et sunnere helsevesen

 • MDG er garantist for et sterkt offentlig helsevesen som sikrer alle rett til god behandling og hvor det private er et supplement. Vi trenger nå flere fastleger som orker å stå i jobb, flere sykepleiere, gode lokalsykehus, en tannhelsereform, trygge fødsler over hele landet og et løft for kvinnehelse.
 • Vi vil ha en hjelpegaranti for barn og unge med psykiske lidelser, ingen skal vente mer enn 20 virkedager før de får hjelp. Skolehelsetjenesten må prioriteres og det kommunale lavterskeltilbudet må styrkes for å forebygge.
 • Rusavhengige skal hjelpes, ikke straffes. Vi vil avkriminalisere rusbruk og styrke rusomsorgen sånn at det blir enklere å få hjelp.

Les mer: MDGs helsepolitikk

Vi kjemper for studentene

 • Det er ikke greit at studenter er fattige, vi må derfor gi dem mer studiestøtte.
 • Vi må styrke leietakernes rettigheter og bygge flere studentboliger, sånn at færre må leie trangt, dyrt og dårlig.
 • Vi vil forebygge ensomhet og gi mer til psykologtjeneste for studenter, så flere kan få hjelp tidlig.

Les mer: MDGs studentpolitikk

Et samfunn som faktisk er for alle

 • Assistent-tilbudet til mennesker med funksjonsvarianse må være statlig og gi den hjelpen du trenger uansett hvor du bor og hvem du er. Alle studiesteder og all ny kollektivtransport må være universelt utformet, og vi må ha flere HC-plasser som er lett tilgjengelige.
 • Det skal være trygt å være skeiv, vi må slå ned på vold og trakassering. Vi kjemper for et bedre diskrimineringsvern, vil innføre en tredje kjønnskategori og forby konverteringsterapi.
 • Vi må jobbe systematisk mot rasisme med tiltak som obligatorisk kvittering når du blir stoppet av politiet og anonyme jobbsøknader i offentlig sektor.

MDG kjemper for en ny, grønn velferdsmodell, som ser det unike i alle mennesker og ikke presser dem inn i båser. De som trenger støtte fra systemet skal ikke bruke opp kreftene sine på å skaffe seg den støtten de trenger, slik de ofte må i dag.

Alle skal ha råd til å bo bra

 • Vi vil redusere subsidiene for boligeiere og øke skattene for sekundærbolig for å dempe prisveksten i markedet.
 • Leietakernes rettigheter må styrkes og flere nye leiligheter settes av til en ikke-kommersiell tredje boligsektor.
 • Vi vil gjenreise den sosiale boligpolitikken og forebygge ensomhet gjennom flere sosiale boligløsninger.

Les mer: MDGs boligpolitikk

Solidaritet med Europa og verden

 • Norge kan og bør bidra mer internasjonalt. Norge bør ta imot langt flere kvoteflyktninger og gi asylsøkere midlertidig arbeidstillatelse.
 • Vi vil bruke de økte inntektene staten har fått på grunn av krigen i Ukraina i et solidaritetsfond.
 • Vi vil bruke mer på bistand sånn at vi når en prosent av nasjonalinntekten og i tillegg én prosent til klimafinansiering.