Politikk | Helse og omsorg

Helse og omsorg

God, grønn helsepolitikk er å forebygge sykdom og gi god helsehjelp når det er nødvendig. Et sykehus er ikke en fabrikk. En lege er ikke en samlebåndsarbeider. MDG vil skape et helsevesen som har tid til å se hele mennesket. De Grønne er garantist for et sterkt offentlig helsevesen som sikrer alle rett til god behandling og hvor det private kun er et supplement.

MDG vil gi eldre og syke den omsorgen de fortjener. Da må vi bruke mindre penger på vikarer sånn at vi kan gi skikkelig lønn og en levelig turnus til helsearbeiderne våre.

Vi vil:

 • Styrke fastlegeordningen gjennom økt rekruttering.
 • Fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler i tråd med Rusreformutvalgets anbefaling.
 • At tannhelse skal inkluderes som en del av det offentlige helsetilbudet på sikt.
 • Opprettholde gode lokalsykehus som er tilpasset den medisinske utviklingen og behovet i lokalbefolkningen. 
 • Kjempe mot regjeringens kutt i arbeidsavklaringspenger (AAP) og fokusere på å bedre livskvaliteten, helsa og livsmestringen til mennesker som trenger hjelp fra NAV på grunn av sykdom eller skade. 
 • Trappe opp den psykiske helsetjenesten, spesielt rettet mot ungdom.
 • Styrke forskningen på kvinnehelse.
 • Gi fylkesleger, kommuneoverleger og kommunepsykologer økt kompetanse i klinisk sexologi. Veien til verdige og gode liv for transpersoner er bedre behandling, les mer her
 • Gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten.
 • Legge til rette for at ideelle organisasjoner og frivillige kan tilby tjenester som supplerer det offentlige helsevesenet. 
 • Dimensjonere opp helsetjenesten for psykiske lidelser på alle nivåer i helsevesenet, blant annet ved å utdanne og ansette flere fagfolk og styrke fastlegeordningen.

Mindre papirarbeid og mer kvalitet

I dag bruker leger og sykepleiere for mye tid på papirarbeid, mens viktige prioriteringer blir tatt av andre enn helsefagarbeidere. De Grønnes helsepolitikk bygger på tillit til fagfolkene. Vi vil gi legene og sykepleierne tiden og tilliten tilbake, fjerne mye byråkrati og rapporteringsveldet og legge helsefaglige vurderinger til grunn for politikken.

Hjelp og omsorg i ruspolitikken

De Grønne vil føre en kunnskapsbasert og human ruspolitikk. Rusavhengige skal møtes med kunnskap, medmenneskelighet og respekt. Avhengighet av rusmidler er et helseproblem som skal forebygges og behandles, ikke møtes med stigma og straff. Vi går inn for avkriminalisering av rusbruk og besittelse av mindre brukerdoser i tråd med Rusreformutvalgets anbefaling. Dette vil spare både brukere og samfunnet for store belastninger. 

Psykiske problemer er blant vår tids folkesykdommer

God psykisk helse er avgjørende for å oppleve god livskvalitet og for å kunne håndtere ulike livssituasjoner på en tilfredsstillende måte. Det må tas tak i de grunnleggende drivkreftene bak denne utviklingen, som økende forbruks- og prestasjonsjag. De Grønne vil derfor ha et særlig løft for psykisk helse, hvor det legges vekt på både forebygging og behandling.

Forebygging og livskvalitet framfor reparasjon

De Grønne vil føre en helsepolitikk som legger større vekt på å fremme god helse og å forebygge helseskade. Helsepolitikken må ses i sammenheng med andre politikkområder. Vi vil redusere helseskader fra forurensing, redusere tidsklemme, stress, prestasjons- og forbrukspress og fremme sikker, sunn mat, fysisk aktivitet og daglig mosjon.

Omsorgstilbudet skal tilpasses den enkelte, ikke standardiseres

Omsorgs- og rehabiliteringsinstitusjoner kan ikke dekke behovet for god livskvalitet og helse for alle omsorgstrengende. Det er derfor behov for andre typer tiltak. Sosiale nettverk, aktiviteter på tvers av generasjoner og fysisk aktivitet er viktig for å forebygge sykdom og lidelser, samtidig som det kan redusere den enkeltes behov for hjelp fra det offentlige. Gjennom fornuftig bruk av teknologi kan vi øke kvaliteten på behandling og omsorg, og gjøre den godt tilpasset den enkelte bruker.