Politikk | Rus

Rus

Vi vil føre en kunnskapsbasert og human ruspolitikk og vil derfor tilrettelegge for at barn, unge og voksne skal ha tilgang på varierte rusfrie fritidsaktiviteter og arenaer. Når rusavhengighet oppstår, skal både den avhengige og pårørende tilbys god støtte og faglig basert behandling samtidig som det arbeides aktivt for å forebygge og redusere skadevirkninger på individ- og samfunnsnivå.

Rusavhengige skal møtes med kunnskap, medmenneskelighet og respekt. Avhengighet av rusmidler eller spill er et helseproblem som skal forebygges og behandles. Forebygging av rusavhengighet skjer blant annet i oppvekst-, skole-, familie- og helsepolitikken. Et godt og inkluderende samfunn er viktig for å redusere rusbruk og for å unngå at mennesker blir avhengige av rusmidler.

Rusproblemer skal ikke møtes med stigma og straff, men med åpenhet, helsetilbud og omsorg. Vi går inn for avkriminalisering av rusbruk og besittelse av mindre brukerdoser i tråd med Rusreformutvalgets anbefaling. Dette vil spare både brukere og samfunnet for store belastninger.

Vi vil blant annet:

 • Fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler i tråd med Rusreformutvalgets anbefaling.
 • Legalisere bruk og regulert omsetning av cannabis.
 • Utrede om ulike modeller for strengt regulert omsetning av enkelte rusmidler kan bidra til å redusere skadevirkningene av rusbruk for enkeltindivider og samfunnet for øvrig.
 • Videreføre en restriktiv alkoholpolitikk, blant annet ved sikre Vinmonopolet, fjerne innreisekvotene og gå mot ytterligere utvidelser av skjenketider.
 • Legge til rette for et godt samarbeid mellom skoler og helsesektoren for å sikre forebyggende og faktabasert informasjon om rus og rusmiddelbruk blant unge.
 • Prioritere tiltak rettet mot barn og unge som er pårørende eller selv er rusavhengige.
 • Øke kompetansen om rus i helsestasjons- og skolehelsetilbudet.
 • Lage nasjonale faglige retningslinjer for kunnskapsbasert forebyggingsarbeid i kommunene.
 • Sikre at personer med langvarige psykiske lidelser og/eller rusproblemer får oppfylt sin rett til en fast, pasientansvarlig fagperson som skal sikre nødvendig sammenheng og omsorg i oppfølgingen.
 • Opprette brukerrom i de større byene der brukerne får treffe kvalifisert helsepersonell og med mulighet for annen rusbruk enn injisering.
 • Styrke skadereduserende arbeid, blant annet ved å få på plass en nasjonal finansiering av utdeling av brukerutstyr.
 • Redusere ventetiden i rusomsorgen og unngå brudd i behandlingen gjennom å sikre gode økonomiske rammer og legge til rette for at tilbud er tilgjengelig i alle deler av behandlingsfasen.
 • Evaluere og revidere overdosestrategien hver stortingsperiode og styrke det selvmordsforebyggende arbeidet i overdosestrategien.
 • Jobbe for å redusere stigma og fordommer rettet mot brukere av ulovlige rusmidler i helsevesenet og politiet.
 • Sikre trygg overnatting og nok gode oppholdssteder for rusavhengige i byene.