Politikk | Psykisk helse

Psykisk helse

Psykisk helse har blitt underprioritert i det norske helsevesenet i mange år til fordel for tilstander som er lettere å måle, telle og håndtere med enkle løsninger. Vi prioriterer forebygging ved å jobbe for et helsefremmende samfunn som nærer opp under god mental helse for den enkelte, samtidig som vi setter i verk en storsatsning for å styrke psykisk helsevern.

MDG vil:

  • Styrke den nasjonale handlingsplanen mot selvmord og følge opp nullvisjonen i samarbeid med fagmiljø, pårørende og brukerorganisasjoner
  • Innføre en hjelpegaranti for alle under 25 år og studenter som er opp til 28 år: Barn og unge med psykiske lidelser og rusavhengighet skal ikke vente mer enn 20 virkedager før de får nødvendig helsehjelp.
  • Lage en tiltakspakke for studenters psykiske helse. Tiltak skal inkludere å styrke statlig støtte til studentsamskipnadenes psykiske helsetilbud ved høyere utdanningsinstitusjoner, reversere regjeringens kutt av hjelpetelefon for studenters mentale helse og utvikle flere og bedre lavterskel aktivitetstilbud og møteplasser.
  • Dimensjonere opp helsetjenesten for psykiske lidelser på alle nivåer i helsevesenet, blant annet ved å utdanne og ansette flere fagfolk og styrke fastlegeordningen.
  • Styrke det kommunale lavterskeltilbudet for psykisk helsehjelp og sikre mulighetene for tidlig intervensjon.
  • Styrke og prioritere helsestasjonen og skolehelsetjenesten og øke kompetansen på psykisk helse i tjenestene.
  • Arbeide aktivt mot kroppspress i skolen og generelt i samfunnet, og øke støtten til ideelle organisasjoner som jobber mot kroppspress blant barn, f.eks. Spiseforstyrrelsesforeningen. 
  • Øke oppmerksomheten omkring psykiske problemer hos eldre og styrke det psykiatriske helsetilbudet for denne gruppen, blant annet med flere alderspsykiatriske sentre.
  • Arbeide aktivt mot ensomhet i samfunnet, blant annet gjennom å samarbeide med frivillig sektor om flere lavterskelmøteplasser. 

Hjelpegaranti for barn og unge

Psykisk uhelse er en stor og voksende helseutfordring, særlig blant barn og unge. Det psykiske helsevesenet i Norge er underdimensjonert, som fører til at mange opplever å ikke få den hjelpen de trenger. Mange med psykiske lidelser må stå på lange ventelister, eller blir avvist av spesialisthelsetjenesten fordi de ikke er syke nok. 

I praksis betyr det at med dagens system så må den psykiske helsen til mange mennesker forverres betydelig før de kan få hjelp. Dette medfører mer lidelse for den enkelte, et sykdomsbilde som er vanskeligere å behandle, og større langsiktige kostnader for hele samfunnet.  

MDG går inn for en storsatsing på å ruste opp det psykiske helsevernet. Vi vil blant annet at det skal bli lettere å få hjelp når du trenger det. MDG vil innføre en hjelpegaranti for alle under 25 år og studenter under 28 år. Barn og unge med psykiske lidelser og rusavhengighet skal ikke vente mer enn 20 virkedager før de får nødvendig helsehjelp. Vi senker også egenandelen for psykologhjelp, og utvider den øvre aldersgrensen for egenandelsfritak. Les mer om hvordan vi oppruster det psykiske helsevesenet i våre alternative statsbudsjett.

Forebygging og tidlig innsats 

Vi vil i mye større grad enn i dag prioritere forebygging og tidlig innsats for å hindre at utfordringer utvikler seg til noe mer alvorlig. Å behandle psykiske plager tidlig i sykdomsforløpet gir bedre utfall for pasienten, og koster mindre for samfunnet. 

For mange begynner utfordringer med mental helse i tidlig alder. Vi vil sikre at skolen er forberedt til å fange opp og hjelpe så mange elever som mulig som har utfordringer med sin mentale helse. Alle elever skal ha tilgang til et lavterskeltilbud med psykolog, helsesykepleier eller andre fagfolk med relevant psykososial kompetanse. 

For å oppnå det styrker vi Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i hele landet med psykologkompetanse, vi trapper opp antall miljøarbeidere i skolen for å drive forebyggende arbeid på psykisk helse og vi innfører en regel om at alle elever skal kalles inn til samtale med skolehelsetjenesten minst én gang i løpet av ungdomsskolen og én gang i løpet av videregående skole.

Helse- og oppvekstsektoren skal ta vare på hele mennesket, anerkjenne og ivareta dets livssyn, fysiske, psykiske og sosiale behov. Barns oppvekst må inneholde fysisk aktivitet og et sunt kosthold, inkluderende læringsmiljøer og tilgang til trygge voksne i helsevesen og skoler. Det legger til rette for god psykisk helse.

Styrke kommunale tilbud

Vi styrker det kommunale lavterkseltilbudet for psykisk helsehjelp. Kommunene skal ha en oversikt over frivillige og offentlige tilbud i kommunen som fastlegene og annen førstelinje skal være kjent med, slik at personer som ellers ville stått i behandlingskø kan nyte godt av lokale tilbud. 

En styrket fastlegeordning er viktig for å forbedre den mentale folkehelsen. For mange personer er fastlegen første steg mot å få den mentale helsehjelpen man trenger. Derfor prioriterer MDG å finne en vei ut av fastlegekrisen. 

I tillegg øker vi tilskuddene til lavterskel hjelpetelefoner og chatforum for personer med mentale helseutfordringer og psykiske lidelser i alle aldre. Vi etablerer også flere mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter) for rusbrukere. 

Et godt møte med behandling

Alle sykdomsforløp er forskjellige. MDG jobber for at behandlere skal se hele mennesket, og at helsevesenet i størst mulig grad skal skreddersy behandlingen til den enkelte. 

Personer med samtidige lidelser skal få en helhetlig behandling som omfatter hele sykdomsbildet. Folk skal få god og helhetlig oppfølging på tvers av ulike tjenestenivåer, og ingen skal bli skrevet ut før de er ferdig behandlet. Pårørende skal inkluderes i større grad, og pasienten skal ha påvirkningskraft på hvilken behandling de mottar. 

Gode lokalmiljøer 

Trenden mot økende psykisk uhelse er delvis forklart av at samfunnet vårt er preget av stress, prestasjonsjag og utenforskap. Derfor er det viktig at vi jobber for et samfunn som gir grunnlag for at flest mulig skal ha god mental helse. 

Et sterkt sosialt nettverk er noe av det som mest effektivt forebygger psykisk uhelse. Vi vil aktivt arbeide mot ensomhet i samfunnet, blant annet ved å jobbe for gode lokalmiljøer som kan skape trivsel og livskvalitet. Vi sørger for bedre rammevilkår for frivillige organisasjoner, inkludert idrettslag, kor, foreninger og andre som driver lavterskel arbeidstilbud, sosiale tiltak og møteplasser. Målet er at så mange som mulig skal kjenne sosiale tilhørigheten som mennesker trenger for å ha det godt. 

MDG vil også i samarbeid med partene i arbeidslivet redusere normalarbeidstiden, slik at den enkelte får mer tid til de tingene som betyr mest, slik som kvalitetstid med menneskene rundt oss.