Politikk | Eldreomsorg

Eldreomsorg

Landsstyret 2023
Eldre er som folk flest, ulike. Eldre mennesker har ulike behov, ulike ønsker og lever ulike liv. Her er vår politikk for en god, grønn eldreomsorg!

Det er bred enighet i norsk politikk om at vi skal ha en verdig eldreomsorg som ivaretar den enkelte og behovene alderdom medfører. Ofte blir det fremstilt som om den viktigste uenigheten er om man skal ha private sykehjem eller ikke. Det er stort rom i det politiske landskapet for en mer helhetlig eldrepolitikk basert på grønne verdier. Den tar utgangspunkt i samspillet mellom enkeltmennesket og samfunnet, og bygger på medmenneskelighet og varme. Det er også et grønt prinsipp at samfunnet bygges nedenfra, i nærmiljøet og hverdagene. Kommunene har stort ansvar for eldreomsorgen. Denne resolusjonen er først og fremst lokalpolitisk. Samtidig understreker vi at omleggingen til et eldrevennlig samfunn er avhengig av tilstrekkelig statlig finansiering.

Plattformen for en god grønn eldrepolitikk er basert på noen enkle grunnleggende postulater:

 • Eldre er som folk flest, ulike. Eldre mennesker har ulike behov, ulike ønsker og lever ulike liv.
 • Ensomhet er et økende problem blant eldre. Stor mobilitet blant arbeidstakere gjør at barn og annen slekt ofte bor et stykke unna, samtidig som vennene etter hvert faller fra.
 • Aldring fører normalt med seg kognitive og somatiske plager. Eldre generelt vil ha behov for økt assistanse og tilrettelegging, for å leve gode liv og delta i samfunnet.
 • Antallet med demens øker. Det fordrer kunnskap og at vi utvikler et demensvennlig samfunn.
 • På den andre siden lever dagens eldre lenger og er friskere enn før. De utgjør også en voksende seniorkraft som har mye å bidra med til et godt samfunn for alle generasjoner.
 • Den demografiske utviklingen vil medføre økt press på velferdssamfunnet om ikke den håndteres på en god og koordinert måte mellom myndigheter, lokalsamfunn og frivillighet.

En god eldrepolitikk betyr at vi må ha med oss disse grunntankene ved utformingen av andre politikkområder, som bolig-, helse-, frivillighets-, transport- og sosialpolitikk.

Sosial boligpolitikk for hele livet

Et hjem skal være trygt og gi mulighet for både ro og kontakt med andre. Vi tror ulike bofellesskap og deleløsninger er framtidsretta boformer som forebygger ensomhet. For at eldre skal kunne bo hjemme så lenge det er praktisk mulig, må det finnes boliger tilpasset ulike grupper eldre, inkludert enslige, eldre med funksjonsnedsettelser, minstepensjonister og flerkulturelle.

Kommunal støtte til å skaffe seg en mer praktisk bolig er viktig for at det skal bli mulig for de eldre som ellers ikke har råd, ved siden av Husbankens rolle.

MDG vil:

 • Sørge for nok lettstelte leiligheter i sentrumsnære omgivelser, med tilgang til kollektivtransport, offentlige tjenester, møteplasser og gode fellesarealer

 • Etablere støtteordninger til praktiske, universelt utformede boliger for eldre med behov for dette,  blant annet gjennom rehabilitering av eksisterende boliger.

 • Tilby rådgivning om hvordan nåværende bolig kan møte framtidige behov, tidlig i seniorfasen

 • Tilby tilpassede boliger som støttes av skreddersydd tjenestetilbud som Omsorg+ i Oslo

 • Bygge for et demens- og generasjonsvennlig samfunn, f.eks. med demensvennlige bofellesskap som i Strømmehaven i Kristiansand

 • Legge til rette for sosiale boformer som økotun og bofellesskap på tvers av generasjonene, med fellesarealer og felleshager

 • Sørge for enkel adgang og parkering for hjemmehjelp, håndverkere o.l. der eldre bor

Omsorg fra medmennesker med tid og tillit

Omsorg er en erkjennelse av at vi er en del av noe større. God og verdig omsorg er avhengig av god tid, noe vi i MDG vil jobbe for både for helsepersonell, pårørende og andre rundt de som trenger omsorg.

For å kunne yte gode helsetjenester må kommunene ha tilstrekkelig med kvalifiserte medarbeidere, som får tid og tillit til å utøve oppgavene sine etter faglig skjønn. Her kan også kortere arbeidstid frigjøre overskudd og redusere sykefravær. Framskrittene innenfor helse- og omsorgsteknologi trenger kommunene å få oversikt over fra nasjonale myndigheter, som kartlegger mulighetene og gir råd for best mulig bruk.

MDG vil:

 • Jobbe for mer inkludering på arbeidsmarkedet og utdanning og rekruttering til omsorgsyrker
 • Ha flere lærlingplasser for helsefagarbeidere under utdanning i kommunene
 • Tilby et sunt og variert kosthold for matglede og i tråd med nasjonale kostholdsråd på alle offentlige institusjoner, og tilrettelegge for spisevenntjenester, gjerne sammen med frivillige
 • Ha tekniske løsninger på alle sykehjem for individuell smartstyring av varme på rommene
 • Styrke kompetansen om rusproblemer blant eldre i helsetjenestene, og opprette flere oppsøkende helsetilbud overfor eldre som sliter med avhengighet og isolasjon 
 • Styrke og utvide ordningen med omsorgsstønad, og jobbe for jevnere kjønnsfordeling blant de som benytter ordningen
 • Likestille pårørende med omsorg for pleietrengende eldre med pårørende for syke barn
 • Ivareta minoriteter med tolking, oversettelse og tilrettelegging i omsorgstjenestene
 • Gjennomgå tjenestene for å samhandle mer med frivillige og ideelle organisasjoner
 • Jobbe for heltidskultur i eldreomsorgen.
 • Jobbe for bedre arbeidsvilkår, herunder en mulighet for kortere arbeidstid, og generelt mindre tidspress for ansatte i eldreomsorgen. Det fordrer et løft i grunnbemanningen i eldreomsorgen.  

Trygg og treffsikker transport

Muligheter for å bevege seg rundt i samfunnet styrker livskvaliteten og forebygger ensomhet. For eldre som blir mindre førlige og slutter å kjøre selv blir kollektivtilbudet avgjørende. Vi jobber for universell utforming på all kollektivtransport, og for mer oppsøkende og skreddersydd kollektivtilbud.

MDG vil:

 • Universelt utforme all kollektivtransport og alle holdeplasser, for et fullverdig tilbud til alle
 • Sikre et demensvennlig samfunn der det oppleves trygt å bevege seg utendørs, med egne felt til gående, syklende og rullende trygt adskilt fra tyngre trafikk
 • Utvikle flere oppsøkende og aldersvennlige kollektivtilbud som AKT Svipp og Rosa busser
 • Gjøre bildelingstjenester og kollektivtransport brukervennlig også for eldre med lavere digital kompetanse
 • Etablere ordninger for å etablere kommunalt organiserte transporttilbud for eldre på mindre steder.

Meningsfulle hverdager med kultur og frivillighet

Et viktig grep mot ensomhet er å skape gode møteplasser og sørge for at eldre kan delta og bidra etter ønske og evne. Demenskor har spredt seg til en rekke kommuner, og andre tilbud innen kultur, håndverk og frivillighet fyller også dagene med mening og moro. Vi vil styrke mangfoldet blant aktiviteter, informasjonen om dem, og koblingene mellom mennesker og på tvers av generasjoner.

MDG vil:

 • Legge til rette for flere ulike tilbud for eldre, og for blandede aldersgrupper, f.eks. ved å stille lokaler til rådighet for flerbruk og helt eller delvis lønne instruktører og koordinatorer
 • Styrke bibliotekene som en naturlig samlingsplass
 • Jobbe for et mangfoldig aktivitetstilbud i sykehjem og på dagsenter
 • Styrke det offentlig-frivillige samarbeidet ved å bygge opp Hjertevarme nærmiljøer, etter inspirasjon fra Hjertevarme Nesodden – med samordning mellom frivillighet og helsetjeneste, informasjonsdeling og fellesskaps-loser som kobler folk sammen
 • Utvikle oppsøkende virksomhet og belønningsordninger for å rekruttere eldre til frivillighet.