Politikk | Barsel og foreldrepermisjon

Barsel og foreldrepermisjon

Fødsel og tiden etterpå kan være utfordrende for mange. En tryggere start legger grunnlaget for et godt liv etterpå.

MDG vil blant annet:

  • Sikre alle barn og foreldre en god start på familielivet gjennom god svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg og god oppfølging ved adopsjon eller fosterhjemsplassering.
  • Tredoble engangsstønaden ved fødsel og adopsjon.
  • Bevare dagens fødeavdelinger og fødestuer, og styrke tilbudet der avstanden og tilgjengeligheten er blitt svekket.
  • Øke ressursene til helsestasjonene for å kunne gi en tettere oppfølging av barn og foreldre som trenger det og innføre foreldreveiledning til førstegangsforeldre som venter barn. 
  • Videreføre kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år.

Trygg graviditet og oppfølging etterpå

Vi vil sikre god jordmordekning over hele landet. Takten i utdanning av spesialsykepleiere og jordmødre må økes i tråd med kartlagte behov

Vil vil sikre gode og trygge tilbud gjennom graviditet, fødsel og barseltid. Sammen med foreldreveiledningskurs i alle kommuner gir det foreldrene trygghet og barna en god start på livet. Jordmødre må skoleres i og ha kapasitet til å ivareta personer som har vært utsatt for overgrep.

Vi vil sikre far/partner eller annen omsorgsperson to ukers lønnet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel.

Barselomsorgen fungerer ikke godt nok i dag

Når ressursene til fødsels- og barselomsorgen stadig reduseres, innebærer dette en risiko for både mor og barn. Tiden kvinner tilbringer på barsel blir stadig kortere. Fra 1998 til 2009 sank tiden på sykehusene fra 4,5 til 3,1 døgn, og i dag reiser mange hjem etter 48 timer eller 24 timer etter fødsel. 

Haukeland i Bergen er først ute med å sende mor og barn hjem etter kun seks timer, og andre fødselsklinikker planlegger det samme. Barselomsorgen er i stor grad flyttet ut i kommunene, der anbefalingen ifølge de nye, nasjonale retningslinjene for barselomsorg, er hjemmebesøk av jordmor en til tre dager etter hjemreise fra sykehuset. Det fungerer dårlig, fordi dette ikke følges tilstrekkelig opp med økte ressurser til jordmortjenesten i kommunene. I dag er det derfor få kommuner som tilbyr hjemmebesøk.

Psykiske plager etter fødsel er nær doblet på 15 år (Forskning.no). Hver sjette nybakte mamma strever med psykiske plager etter fødsel, viser nye studier. Bedre oppfølging før hjemreise kan forebygge både fødselsdepresjon og fremme amming.

Likestilte foreldre

Vi vil fremme likestilt foreldreskap. Vi mener norsk familiepolitikk skal ha som mål at begge foreldre tar størst mulig del i barnets liv fra starten, og at begge står likest mulig i arbeidslivet under og etter permisjonen. I utgangspunktet er vi derfor for en reell tredeling av foreldrepermisjonen, og vil jobbe aktivt for holdningsendringer i norsk arbeidsliv som gjør at flere fedre benytter seg av foreldrepermisjonen.

Mer fleksibel foreldrepermisjon

For mange fungerer dagens tredeling av foreldrepermisjonen godt. Men vi har sett at dagens strenge praktisering av ordningen også gir uheldige effekter for mange familier.

Vi vil øke antallet fleksible uker fra 16 til minimum 20 uker, og gjøre det enklere, etter gitte kriterier, å få overført deler av fars kvote til mor og motsatt, der familier ikke har en rimelig mulighet til å benytte seg av permisjonsrettighetene.

Det er også et stort behov for å få oversikt over omfanget av de uheldige effektene for å vite om tredelingen fungerer etter hensikten. Vi vil også innføre en kompensasjonsordning som sikrer sykepengerettigheter og normal pensjonsopptjening til dem som tar ulønnet permisjon og ikke benytter alle permisjonsukene de har rett på.

Vi vil gi studenter med barn rett til 12 måneders studiestøtte, gi far og medmor selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger, gjøre det mulig for foreldre å velge ulik dekningsgrad og åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene. 

Fortsatt kontantstøtte

Vi mener at familier selv er i stand til å velge når de er klare for barnehage. Derfor vil vi viderefører vi kontantstøtten for barn mellom ett og to år. I tillegg til at vi ønsker å sikre flere opptak i barnehagen. For noen vil det å ha en barnehage i nærmiljøet være avgjørende for trivsel og for å få hverdagen til å gå opp, derfor vil jobbe for at det er nok barnehageplasser i nærmiljøet til de som ønsker det.