Politikk | Bolig

Bolig

I dag er boligprisene altfor høye i de store byene, og mange sliter med å komme inn på boligmarkedet. Utleieboligene er få og dyre. Vi vil gjøre det mulig for alle å leie eller eie en bolig til overkommelig pris, med god bokvalitet både inne og ute.

MDG vil:

  • Jobbe for et forutsigbart utleiemarked med akseptabelt prisnivå for de som ikke ønsker eller har mulighet til å eie egen bolig ved å støtte utviklingen av non-profit utleieselskaper eid av ideelle organisasjoner og det offentlige.
  • Bidra til at flere kan disponere egen bolig under gunstige vilkår ved å innføre en ikke-kommersiell tredje boligsektor i sjiktet mellom kommunale boliger og det åpne markedet og gi kommunene mulighet til å kreve at inntil 30% av leilighetene i nye boligprosjekter avsettes til tredje boligsektor.
  • Bygge minst 3000 studentboliger per år inntil en nasjonal dekningsgrad på 20% er dekket.
  • Bekjempe boligspekulasjon og begrense prisveksten på boliger, blant annet gjennom gradvis å fjerne rentefradraget for boliglån og utrede økt beskatning på sekundærbolig.
  • Utvide ordningen med startlån og vurdere å gjøre vilkårene mer gunstige for å hjelpe førstegangsetablerere å komme inn på boligmarkedet.
  • Styrke leietakernes rettigheter og jobbe for et mer profesjonalisert og rettferdig leiemarked.
  • Sikre tilstrekkelig utbygging av boliger som er tilrettelagt for personer med redusert funksjonsevne.
  • Motvirke rasisme blant større aktører på boligmarkedet gjennom anonymisering av identitet, oppfølging av profesjonelle leietakere og sterkere sanksjoner mot diskriminering på boligmarkedet.
  • Kreve at 1/5 av nye byggeprosjekter i byer skal leies ut til selvkostpriser og heve dette til ¼ i Oslo. Samt gi kommuner mulighet til å kreve at en bestemt prosentandel av nybygg skal selges til redusert pris og/eller med førsterett til førstegangskjøpere i nye utbyggingsprosjekter.
  • Endre plan- og bygningsloven så det blir enklere for kommuner å stille klima- og miljøkrav til nye byggeprosjekter.

Fornuftige priser

Dagens boligpriser er altfor høye i de store byene. For mange unge er terskelen til boligmarkedet uoverstigelig. De Grønne vil gjenreise den sosiale boligpolitikken og legge til rette for at flest mulig kan eie sin egen bolig. Vi vil føre en politikk som gjøre det mulig for alle å leie eller eie en bolig med god bokvalitet til overkommelig pris.

Alle skal ha tilgang til en god bolig

En fremtidsrettet boligpolitikk må ta hensyn til alle mennesker som trenger bolig, også mennesker med lav inntekt eller funksjonshindre. Flere mennesker bor alene, og det kan føre til ensomhet eller gjøre det vanskelig å bo hjemme for eldre. Derfor vil vi ha flere sosiale boligløsninger, for eksempel der eldre deler fellesområder med studenter eller barnefamilier.

Boligpolitikk for mennesker og miljø

Både når vi bygger nytt og oppgraderer boliger må vi må ha fokus på klimaavtrykket. Bærekraftig arealpolitikk og gode, grønne uterom er viktig for helsa og livskvaliteten. Flere nye bygg skal ha grønne tak og vegger eller solcellepaneler.