Politikk | Mindre forskjeller

Mindre forskjeller

Et inkluderende samfunn krever aktiv fattigdomsbekjempelse, et sterkt sosialt sikkerhets­nett og tilgang til arbeidslivet. Fremtidens løsning er en velferdsreform med garantert minsteinntekt (borgerlønn) som sikrer at folk klarer seg gjennom kriser som det folk står i nå – og slike kriser kommer alltid til å ramme de som har minst.

De Grønne vil:

  • Sikre barn i Norge et liv uten fattigdom.
  • Utrede ordninger for borgerlønn og gjennomføre pilotforsøk.
  • Innføre forsøksordninger med å fjerne aktivitetskrav og -begrensninger for mottakere av dagpenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.
  • Gi lavinntektsfamilier gratis barnehage.
  • Øke barnetillegget for uføre og enslige forsørgere.
  • Forebygge fattigdom og sosiale ulikheter gjennom en mer rettferdig skattepolitikk.
  • Øke satsene for sosialhjelp til et nivå man kan leve av, for eksempel beregnet ut fra SIFOs standardbudsjett.
  • Bidra til at flere kan disponere egen bolig under gunstige vilkår ved å innføre en ikke-kommersiell tredje boligsektor. 
  • Legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet.

Forskjellene øker

Barnefattigdommen øker i Norge, og over 100 000 barn vokser i dag opp i familier med vedvarende lav husholdningsinntekt viser tall fra SSB. Barnefattigdom er alvorlig for dem det gjelder og samfunnet som helhet. Et samfunn med små forskjeller er grunnmuren for å bevare tillit mellom folk og vilje til å slutte opp om felles løsninger. Et samfunn med små forskjeller er også bedre rustet til å gjennomføre de endringene som klima- og naturkrisen krever av oss. De Grønne vil føre en målrettet politikk for et sosialt rettferdig samfunn, der vi bekjemper økende ulikhet, fattigdom og sosiale forskjeller.

Forbedre velferden og det sosiale sikkerhetsnettet i Norge

Alle skal ha like muligheter i livet, uansett bakgrunn. Et solidarisk velferdssamfunn med en sterk, offentlig velferdsstat skal sikre alle innbyggere et verdig liv uten fattigdom. Da må velferdstjenestene tilpasses endringer i befolkningens aldersfordeling, familieformer, språk og tradisjoner. De Grønne vil bygge videre på etablerte velferdsordninger og styrke NAV slik at de kan bedre følge opp personer som trenger støtte for å komme ut i arbeidslivet.

Utrede borgerlønn

Vi har et politikerskapt system i Norge hvor vi i dag møter de som trenger hjelp med veldig mye mistro. Garantert minsteinntekt (borgerlønn) gjøre at vi slipper å bruke ressurser på NAV på å møte folk med mistenksomhet og gi folk verdigheten tilbake.

De Grønne vil utrede og prøve ut ordninger med borgerlønn for å sikre et anstendig grunnlag for livsopphold for alle borgere. En slik betingelsesløs og universell grunninntekt vil kunne gi alle en større frihet og fleksibilitet til selv å velge hvordan de vil bruke tiden sin, gi motivasjon til å søke og være i jobb, og generelt bidra til økt livskvalitet, oppfinnsomhet og integritet for mange. En godt fungerende borgerlønn vil i tillegg kunne gjøre flere av dagens behovsprøvde velferds- og trygdeytelser overflødig, og slik redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstid.