Politikk | Sosialtjenester

Sosialtjenester

Vi vil hjelpe flere som ønsker å jobbe ut i jobb, samtidig som trygdeordningene må gi en anstendig levestandard til de som ikke kan jobbe.

De Grønne vil:

 • Øke satsene for sosialhjelp til et nivå man kan leve av, for eksempel beregnet ut fra SIFOs standardbudsjett.
 • Øke minstepensjonen for enslige pensjonister med 4000 kr.
 • Innføre forsøksordninger med å fjerne aktivitetskrav og -begrensninger for mottakere av dagpenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.
 • Styrke kunstnere og frilanseres sosiale rettigheter i NAV. Hele personinntekten skal telle med i opptjening av ytelser, og vi vil innføre minstefradrag for kunstnere og frilansere.
 • Bedre NAVs tilgjengelighet overfor brukerne gjennom utvidede telefon- og åpningstider, og opprettholdelse av antall NAV-kontorer.
 • Innføre mål om minimum fem prosent nye arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne for offentlige arbeidsgivere.
 • Styrke saksbehandlingskapasiteten i NAV, sørge for etterutdanning og økt bemanning for å sikre en forsvarlig og effektiv behandling.
 • Jobbe for å styrke rettighetene og det sosiale sikkerhetsnettet for selvstendig næringsdrivende.
 • Utvide prosjektene med klart språk til hele NAV, slik at vedtak og annen kommunikasjon med brukere blir formidlet på en måte som er forståelig.
 • Gjøre det lettere å beholde rett til dagpenger og NAV-stønad under videreutdanning, kursing og fullførelse av doktorgrad, og endre dagpengeordningen til også å omfatte nyutdannede og personer som har mindre deltidsstillinger.
 • Utrede ordninger for borgerlønn tilpasset norsk kontekst og gjennomføre pilotforsøk. 

Forsøk med borgerlønn (garantert minsteinntekt)

Vi har et politikerskapt system i Norge hvor vi i dag møter de som trenger hjelp med veldig mye mistro. Garantert minsteinntekt (borgerlønn) gjøre at vi slipper å bruke ressurser på NAV på å møte folk med mistenksomhet og gi folk verdigheten tilbake.

Vi vil utrede og prøve ut ordninger med borgerlønn for å sikre et anstendig grunnlag for livsopphold for alle borgere. Borgerlønn er en betingelsesløs og universell grunninntekt som kan gi alle en større frihet og fleksibilitet til selv å velge hvordan de vil bruke tiden sin, gi motivasjon til å søke og være i jobb, og generelt bidra til økt livskvalitet, oppfinnsomhet og integritet for mange. En godt fungerende borgerlønn vil også gjøre flere av dagens behovsprøvde velferds- og trygdeytelser overflødige, og dermed redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstid.

Få flere som kan jobbe i jobb

Vi vil forsterke og utvide tiltak som har vist seg å føre til at flere får tilgang til arbeidsmarkedet, og blir værende i arbeidslivet. Vi vil styrke NAV for å sikre bedre oppfølging av de som følges opp av veileder. De Grønne vil legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne jobbe, blant annet ved å innføre et mål om minimum fem prosent nye arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne for offentlige arbeidsgivere.