Politikk | Oppvekst

Oppvekst

Alle barn har rett til en god start i livet. Barndommen har egenverdi. Samtidig legger den grunnlaget for hvordan livet skal utvikle seg gjennom ungdoms- og voksenlivet. Vi vil gi barna mer frihet og lek, og mindre skjerm og prøver. 

De fleste barn og unge i Norge lever gode liv i trygge familier, men noen vokser opp i mer utsatte situasjoner. Det er en samfunnsoppgave å støtte disse til en tryggere oppvekst. Tidlig innsats og ressurser for å få til dette, er viktig både for det enkelte menneske og samfunnet som helhet.

Tiden som ungdom og ung voksen kan være en sårbar fase i livet for mange. Vi vil være med å skape et samfunn med mindre press og stress, der mangfold og likeverd er grunnlaget for det sosiale livet. Våre unge skal ha mulighet til å bli trygge og selvstendige mennesker med kompetanse til å utvikle seg, delta, påvirke og skape.

Derfor vil vi blant annet:

 • Utsette skolestart til det året barn fyller 7 år, og gjøre en gjennomgang av det såkalte “11. skoleåret” som er innført gjennom tilleggsoppgaver i skolen de siste 20 årene, slik at lærerne får tid til elevene og til å samarbeide om god og variert praksis.
 • Sørge for at skolen og lærere har ressurser til å gi barna en hovedsakelig skjermfri 1.-4. klasse, uten personlige nettbrett/pc og hjemsending av nettbrett/pc. Samtidig må også digitale verktøy være tilgjengelig og oppdaterte for lærerne når de ser pedagogisk nytte av det.
 • Øke ressursene til helsestasjonene for å kunne gi en tettere oppfølging av barn og foreldre som trenger det og innføre foreldreveiledning til førstegangsforeldre som venter barn.
 • Gi helhetlige hjelpetiltak til foreldrene under svangerskapet, spesielt dersom det er mistanke om omsorgssvikt under eller etter svangerskap.
 • Sikre alle barn mulighet til barnehageplass i nærmiljøet.
 • Innføre en ekstra ferieuke for foreldre med barn opp til 12 år.
 • Gi far og medmor selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.
 • Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene.
 • Sikre far/partner eller annen omsorgsperson to ukers lønnet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel.
 • Gjøre mulig for foreldre å velge ulik dekningsgrad, altså at en forelder kan ha 80 prosent og en annen 100 prosent lønnet permisjon.
 • Ta hensyn til at familiers situasjon er ulik og at alle barn skal ha muligheten til trygg tilknytning til begge foreldrene. Derfor vil vi bevare dagens mødre- og fedrekvote på 15 uker, øke antallet fleksible uker i foreldrepermisjonen fra 16 til minimum 20 uker, og innføre flere muligheter til unntak, slik at en kan få overført permisjonsuker mellom foreldrene etter gitte kriterier.
 • Kjempe mot barnefattigdom gjennom bedre tilgang på fritidstilbud og gratis barnehage for lavinntektsfamilier, samt økte barnetillegg for uføre og enslige forsørgere.
 • Styrke kompetansen i helsevesen, barnehage og skole for tidlig å avdekke vold, mobbing og overgrep mot barn.
 • Gjennomføre tiltak som gjør barns hverdag minst mulig påvirket av forurensning og giftstoffer.
 • Lovfeste krav til kompetanse for ansatte og ledere i barneverntjenester og på barneverninstitusjoner.
 • Innføre en veiledende bemanningsnorm i den kommunale barneverntjenesten.
 • Sikre at barn med funksjonsvariasjoner eller sykdom får oppfylt sine lovfestede rettigheter til opplæring, helsehjelp, fritidsaktiviteter, familiesamvær, omsorg og samfunnsdeltakelse, på lik linje med andre barn.
 • Åpne opp for at barn med flere enn to omsorgspersoner, også kan ha flere enn to juridiske foreldre.