Politikk | Grunnskole

Grunnskole

MDG vil redusere omfanget av testing og målstyring, sikre lærerne faglig handlingsrom og mest mulig tid til elevene.

En grunnskole med mindre stress og skjerm

Vi vil utsette skolestart til det året barn fyller 7 år, og gjøre en gjennomgang av det såkalte “11. skoleåret” som er innført gjennom tilleggsoppgaver i skolen de siste 20 årene, slik at lærerne får tid til elevene og til å samarbeide om god og variert praksis. 

Skolen og lærere må ha ressurser til å gi barna en hovedsakelig skjermfri 1.-4. klasse, uten personlige nettbrett/pc og hjemsending av nettbrett/pc. Samtidig må også digitale verktøy være tilgjengelig og oppdaterte for lærerne når de ser pedagogisk nytte av det.

Vi vil også:

 • At skolen fra første til fjerde trinn i hovedsak skal være leksefri.
 • Verne om barns fritid og gå mot forslag om obligatorisk heldagsskole.
 • Begrense bruken av karakterer i grunnskolen. 
 • Innføre en ekstra ferieuke for foreldre med barn opp til 12 år.
 • Tilrettelegge for praktiske arbeidsmåter i alle fag ved å legge til praktiske ferdigheter som en sjette grunnleggende ferdighet. 
 • Styrke skolens arbeid med bevissthet rundt etikk, demokrati, menneskeverd og respekt for naturen og miljøet slik dette er definert i verdigrunnlaget for læreplanverket.
 • Sikre et krafttak mot mobbing, trusler og vold mot både elever og lærere.  
 • Øke finansiering og utbygging av universelt utformet nærskole slik at alle elever kan gå på skole i sitt nærmiljø.
 • Gradvis innføre bærekraftig og sunn skolemat i den norske grunnskolen.
 • Fjerne karakterer i orden og oppførsel i ungdomsskolen.
 • Beholde, men ikke øke, adgangen til å etablere ikke-kommersielle private skoler med pedagogisk, faglig eller religiøs profil.

Lærerne er ryggraden i den norske skolen

Dyktige lærere er avgjørende for elevenes læringsutbytte, trygghet og sosiale utvikling. Lærere og veiledere må ha tid og frihet til å møte den enkelte elev sitt potensial og behov. MDG vil sørge for at vi har nok lærere, med god tilgang på videreutdanning og at lærerne støttes av en ledelse, lærerteam og andre fagfolk som kan følge opp miljø og helse.

Vi vil:

 • Gi lærerne mer tid til kjerneoppgavene sine ved å redusere krav til til rapportering, dokumentasjon og testing.
 • Stille krav om at alle kommuner som ikke har full lærerdekning utarbeider handlingsplaner for hvordan de skal sikre at elevene får undervisere med godkjent lærerutdanning.
 • Øke innsatsen for økt mangfold i kjønn, språklig- og kuturell bakgrunn i lærerrekrutteringen. 

En skole for alle

Skolen er i dag blitt overveldet av krav til målstyring, testing og rapportering som innskrenker det pedagogiske handlingsrommet, fremmer pugging og overfladisk læring og tvinger skolene i bruke mer tid på rapportering enn på å ivareta hele samfunnsoppdraget sitt. 

MDG vil gi barn mer frihet, lek og praktisk læring og lærerne mer tid til ta vare på barna. MDG mener skolen er til for barna, og skal gi barna grunnleggende kompetanse, holdninger og verdier som den enkelte og samfunnet trenger og vil ha glede av. Vi vil at skolen skal gi alle muligheten til å delta i fellesskapet med livsmestring, læringsglede, kritisk tenkning og evne til problemløsning.