Politikk | Barnevern

Barnevern

Vi vil ha et velfungerende og forutsigbart barnevern som er likt over hele landet.

Vi vil:

 • Innføre en veiledende bemanningsnorm i den kommunale barneverntjenesten
 • Innføre en veiledende bemanningsnorm i den kommunale barneverntjenesten
 • Sørge for tverrkommunalt samarbeid i mindre kommuner, slik at man har støtte i et større fagmiljø
 • Sørge for at aktuelle hjelpeinstanser og tiltak som NAV, støttekontakt, hjemmehjelp o.l. er raskt tilgjengelig og uten unødig bruk av byråkrati
 • At veiledning innad i tjenesten, gjennom eksempelvis en mentorordning, skal være en etablert praksis i hele landet
 • Lovfeste krav til kompetanse for ansatte og ledere i barneverntjenester og på barneverninstitusjoner
 • Forsterke samhandlingen mellom skolehelsetjenesten, barnevernet, psykisk helsevern og fastlegene
 • Overføre ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet
 • Sikre at Barnekonvensjonen alltid trumfer innvandringspolitiske hensyn
 • Øke det kulturelle og språklige mangfoldet blant fosterfamilier, beredskapshjem og ansatte i barnevernet
 • Styrke familievernet og meglingstilbudet til familier som trenger det, og bedre den skjeve kjønnsbalansen ved rekruttering av flere mannlige familieterapeuter og barnevernpedagoger

Mindreårige asylsøkere er også barn

I dag er ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere delt mellom utlendingsdirektoratet (UDI) og barnevernet. UDI har omsorgsansvar for alle barn mellom 15 og 18 år. Denne praksisen har Norge i flere år fått kritikk av FN for. De Grønne mener barn må behandles som barn i tråd med norsk lov og barnekonvensjonen. Vi vil overføre omsorgsansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet for å gi alle barn som kommer alene til Norge en best mulig forutsetning for å få hjelp.

Tid til å finne de beste løsningene

De ansatte i barnevernet har sagt tydelig i fra om at de ikke har nok tid til å gjøre jobben sin skikkelig. Det går hardt ut over barn og foreldre. Vi vil ha flere ansatte så alle familier får en forsvarlig og grundig utredning.

Likt i hele landet

Hvor du bor skal ikke ha noe å si for hvilken hjelp man får. I mindre kommuner vil vi sørge for et mer tverrkommunalt samarbeid, som gir større fagmiljøer og øker kvaliteten. Det vil gi de ansatte økt trygghet og et bedre arbeidsmiljø.