Politikk | Høyere utdanning og studenter

Høyere utdanning og studenter

Høy kompetanse er nødvendig for å ta Norge gjennom omstillingen til et bærekraftig samfunn. MDG vil sikre alle tilgang til utdanning av høy kvalitet, både ved universiteter, høyskoler og fagskoler.

MDG vil: 

 • Sikre lik tilgang på utdanning og gå mot innføring av skolepenger, også for internasjonale studenter. 
 • Sikre at alle studenter har gratis tilgang til nødvendige læremidler gjennom biblioteks- og/eller låneordninger, og i større grad ta i bruk digitale læremidler og læremidler med fri lisens.
 • Heve studiestøtten til 1,5 G i året og fordele den over 12 måneder.
 • Bygge minst 3000 studentboliger i året inntil en nasjonal dekningsgrad på 20 prosent er nådd, og satse på rehabilitering av eksisterende studentboliger.
 • Lovfeste studenters rett til et godt læringsmiljø og universelt utformede utdanningsinstitusjoner.
 • Gjennomføre et løft for studenters psykiske helse, gjennom blant annet flere møteplasser for å motvirke ensomhet og økte statlige tilskudd til studentsamskipnadenes helsetjenester.
 • Jobbe for at alle studenter skal ha mulighet til praksis i arbeidslivet.
 • Sikre at høyere utdanning er universelt utformet, og at tjenester og infrastruktur er
  lagt til rette for at alle skal kunne delta.
 • Utrede en reform av dagens opptakssystem for å gi flere veier inn til høyere utdanning.
 • Opprettholde undervisning på campus Nesna og Sandnessjøen.
 • Fjerne forbudet mot ulønnet og frivillig arbeid for studenter som mottar lånekassens stipend for manglende arbeid ved siden av studiet på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Vi tar studentene på alvor

MDG vil satse på å styrke studentenes situasjon gjennom styrking av studentøkonomien, bedret tilgang på studentboliger og tilrettelegging for en mykere overgang til arbeidslivet.

MDG vil: 

 • Heve studiestøtten til 1,5 G i året og fordele den over 12 måneder.
 • Gi studenter med barn rett til 12 måneders studiestøtte.
 • Sikre at minst 40 prosent av studielånet omgjøres til stipend ved oppnådde studiepoeng.
 • Bygge minst 3000 studentboliger i året inntil en nasjonal dekningsgrad på 20 prosent er nådd, og satse på rehabilitering av eksisterende studentboliger.
 • Lovfeste studenters rett til et godt læringsmiljø og universelt utformede utdanningsinstitusjoner.
 • Gjøre det lettere å beholde rett til dagpenger og NAV-stønad under videreutdanning, kursing og fullførelse av doktorgrad, og endre dagpengeordningen til også å omfatte nyutdannede og personer som har mindre deltidsstillinger.
 • Gjennomføre et løft for studenters psykiske helse, gjennom blant annet flere møteplasser for å motvirke ensomhet og økte statlige tilskudd til studentsamskipnadenes helsetjenester.
 • Jobbe for at alle studenter skal ha mulighet til praksis i arbeidslivet.
 • Fjerne forbudet mot ulønnet og frivillig arbeid for studenter som mottar Lånekassens stipend for manglende arbeid ved siden av studiet på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Mer studiestøtte

Studentene har fått for lite støtte lenge. Hvorfor er det liksom greit at studenter skal være fattige? Vi øker grensen for årlig studielån til ca. 132 000 i året! Da kan flere senke skuldrene og tenke litt mindre på økonomien, og litt mer på studiene. Vi vil også at dette skal øke automatisk hvert år framover, i takt med andre støtteordninger.

Flere studentboliger

Flere gode studentboliger gjør at færre må leie trangt, dyrt og dårlig. Vi vil bygge minst 3000 boliger i året til en nasjonal dekningsgrad på 20 prosent er nådd. Vi vil også pusse opp studentboliger som ellers ville blitt revet - det er miljøvennlig og smart!

Bedre psykisk helse

Å være student kan være tøft uansett, og det har vært ekstra vanskelig for mange under koronapandemien. MDG vil gi 40 millioner til psykologtjeneste for studenter, så flere kan få hjelp tidlig til å takle press, ensomhet og andre problemer.

Støtte hvis du ikke får jobb

Vi vil gi nyutdannede som ikke får jobb med en gang rett til dagpenger. Vi vet også at mange studenter er avhengige av deltidsjobb for å få økonomien til å gå rundt, derfor la vi opp til i vårt alternative statsbudsjett å innfører ekstrastipend på 3000 kr per måned frem til april for studenter som var korona-permittert. Vi setter også av penger til å utrede en permanent ordning for å støtte studenter som mister jobben.