Politikk | Videregående opplæring

Videregående opplæring

MDG vil utvikle en videregående skole som fremmer læringslyst og mestring, med unike tilbud som sikrer at unge får et godt grunnlag for både å ta fagbrev og til å begynne på høyere utdanning.
 • Bevare fylkeskommunenes mulighet til å tilpasse inntaksordninger i videregående opplæring etter lokale forhold og elevenes valg. 
 • Styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til styrking av skolehelsetjenesten. 
 • Gi fullt utstyrsstipend til elever på linjer der det er behov for særskilt utstyr for å gjennomføre utdanningen.
 • Heve borteboerstipendet.
 • Støtte prøveprosjekter med skolestart senere på dagen i videregående.
 • Innføre lovfestet rett til læreplass.
 • Innføre klima- og miljøfag som valgfag på skoler i hele landet og fortsette utvikling av et klima- og miljøprogram.
 • Styrke retten til medvirkning i egen skolehverdag for elever med nedsatt funksjonsevne.
 • Gjennomføre forsøk med alternativer til dagens eksamen, med mål om å yrkestil- passe fellesfagene i videregående opplæring ytterligere og sikre en sluttvurdering som bedre representerer elevenes kompetanse.
 • Gi nyutdannede lærere rett til kvalifisert veiledning de to første årene i sin første lærerjobb.
 • Fjerne karakter i orden og oppførsel i videregående skole. 
 • Gjøre det enklere å ta omvalg i videregående opplæring og å ta fag- og yrkesopplæring senere i livet.
 • Utrede muligheten for felles PP- tjeneste for kommune og fylkeskommune.
 • Tilrettelegge for at skoler med begrenset elevgrunnlag i spredtbygde områder tildeles sjeldne linjer, og bruker lokale kultur-, næringslivs- og naturgitte forutsetninger for å gi et unikt tilbud som kan tiltrekke elever utover sitt nærområde. 

Yrkesfag

Vi trenger flere dyktige fagarbeidere. De Grønne vil føre en politikk for fag- og yrkesopplæringen som sørger for at vi har god rekruttering til de avgjørende oppgavene for framtida. Omfanget og innholdet i opplæringstilbudet må tilpasses elevenes og de enkelte næringenes behov. Ikke minst må yrkeskompetansen utvikles i takt med næringslivets økende bidrag til bærekraftig utvikling.

Vi vil:

 • Innføre lovfestet rett til læreplass. 
 • Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og stille strengere krav til offentlige anbud og offentlige institusjoner om bruk av lærlinger og fagarbeidere. 
 • Gjøre det enklere å ta omvalg i videregående opplæring og å ta fag- og yrkesopplæring senere i livet.
 • Gi fullt utstyrsstipend til elever på linjer der det er behov for særskilt utstyr for å gjennomføre utdanningen.
 • Tilrettelegge for ordninger hvor læretiden i bedrift kan fordeles over hele opplæringstiden.
 • Innføre differesierte lærlingtilskudd for å øke mulighetene til læreplass for elever med lav teoretisk kompetanse.