Politikk | Forskning

Forskning

Forskning, utdanning og innovasjon spiller en sentral rolle i den grønne omstillingen, derfor vil MDG styrke den økonomiske fleksibiltetenen og friheten forskerne trenger for å drive både grunnforskning og anvendt forskning.

Vi vil:

  • Ha et langsiktig mål om å trappe opp finansiering av forskning til minst tre prosent av BNP.
  • Stille krav til klima og bærekraft ved offentlig finansiering av forskning.
  • Stanse all statlig finansiering av petroleumsforskning der målet er økt utvinning og aktivitet.
  • Videreføre og styrke krav om Open Access-publisering i vitenskapelige tidsskrift for all offentlig finansiert forskning, men følge opp med et offentlig fond som betaler for Open Access.
  • Gjennomføre en tillitsreform i akademia der tellekantsystemet nedskaleres.
  • Legge til rette for færre administrative oppgaver i akademia, slik at forskere kan forske og ikke må bruke tid på “tidstyver” som stadig rapportering.
  • Jobbe for at det er flere faste stillinger i akademia, blant annet ved å stramme inn på den utstrakte bruken av postdoktor-stillinger.
  • Øke tildelingene til forskningsprosjekter hvor målet er grønn omstilling og bærekraft.
  • Gjennomføre et løft for forskning i humaniora.
  • Overføre ordningene om skattefritak for forskning innen oljesektoren til forskning innen grønn teknologi.

Kunnskap er et mål i seg selv

MDG ønsker å sikre langsiktig og forutsigbar finansiering av forskningsmiljøer og øke grunnbevilgningen til høyskoler og universiteter, og til instituttsektoren. Vi ønsker også å fremme økt bruk av rammeavtaler til forskning for offentlig sektor. Forskningen kan derfor ikke styres av samfunnsnytte og produktivitet alene.

MDG vil ha økt grunnforskning og annen forskerstyrt kunnskapsutvikling. Akademisk frihet handler også om holdninger. Den akademiske friheten er en hjørnestein i det liberale demokratiet på samme måte som ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. For at et moderne, liberalt demokrati skal fungere må vi holde sannhet høyt. Det fordrer at vi har respekt for den faglige autonomien til forskerne som jobber med å avdekke sannheter på ulike måter. Politikerne kan også bidra til dette ved å ikke detaljstyre forskerne gjennom spesifikke oppdragsavtaler som legger føringer på metodebruk og lignende, men i større grad bruker romslige rammeavtaler som gir forskerne frihet til å forske.

Forskning og kunnskap er grunnlaget for omstilling i næringslivet

Samtidig som vi vil gi forskerne frihet til å forske på det de vil, vil vi satse på forskning som bidrar til det grønne skiftet og gjøre samfunnet vårt bærekraftig. Derfor mener vi mye av forskningen bør rettes mot teknologi og næringer der vi allerede har gode forutsetninger. En massiv satsing på forskning nå vil legge grunnlaget for et Norge som lever godt også uten oljeinntektene. De Grønne er derfor villig til å bevilge betydelig summer til tematisk forskning innen energi, marin forskning, økologi, økonomi og klima. Forskning og innovasjon må integreres godt og være et aktivt virkemiddel for næringsliv og offentlige institusjoner.