Politikk | Skeiv politikk

Skeiv politikk

Kampen for like rettigheter er ikke over. De Grønne støtter kampen for en bedre skeiv politikk i Norge og ellers i verden.

De Grønne vil: 

  • Innføre en tredje juridisk kjønnskategori og kjønnsnøytrale personnumre.
  • Forby konverterinsgterapi
  • Styrke kompetansen hos utlendingsforvaltningen i LHBTI+-spørsmål og sikre mulighet til å søke asyl i Norge for mennesker som flykter på grunn av sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning. 
  • At alle ansatte i helse- og sosialtjenestene skal sikres kompetanse om kjønns- relasjons- og seksualitetsmangfold. 
  • Opprette en erstatningsordning for de som har blitt tvunget til sterilisering som en forutsetning for å endre juridisk kjønn.
  • La helsetilstand og atferdsmønster være avgjørende for hvorvidt en kan bli blodgiver, ikke kjønn eller seksuell orientering.
  • Arbeide for at lovforbud mot sex mellom mennesker av samme kjønn fjernes over hele verden.
  • At de nasjonale faglige retningslinjene for behandling av transpersoner implementeres, og at dette inkluderer en reell og hensiktsmessig desentralisering av behandlingen til de regionale sentrene for kjønnsinkongruens.
  • Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene.

Skeiv kompetanse

LHBTQI+-personer som oppsøker eller kommer i kontakt med det offentlige i forbindelse med sin seksualitet eller sitt kjønnsuttrykk er ofte i en sårbar fase, og det er viktig for De Grønne at de blir møtt med kompetanse og innsikt slik at det offentlige kan bidra konstruktivt og støttende.

Alle som i kraft av sin stilling kommer i kontakt med skeive må ha kunnskap om temaet. Det betyr at vi trenger et kompetanseløft hos helsesøstre, lærere, leger, pleiere, politifolk og saksbehandlere i NAV og UDI. 

Vi mener også at alle som jobber med barn må utdannes i normkritikk. Pedagoger skal være bevisste på – og stimulere til refleksjon om – kjønnsroller og likestillingsspørsmål i det daglige. Barn og unge må lære om grensesetting, grenseoverskridende atferd og positive seksuelle relasjoner, men også kjønnsroller, likestillingsspørsmål og forebygging av voldtekt.

Global skeiv solidaritet

Både homofile, transpersoner og andre kjønnsminoriteter utsettes i flere land for systematisk forfølgelse. Alle som trenger opphold på grunnlag av seksuell orientering/kjønnsidentitet skal få innvilget asyl, og LHBTQI+-personer skal kunne bo trygt, enten det er på mottak eller annen form for bosetting. Vi vil også at Norge skal ta en tydeligere rolle internasjonalt overfor land som undertykker LHBTQI+-personer, og støtte opp om skeive rettigheter i alle land i verden.