Politikk | Rovdyr

Rovdyr

Miljøpartiet De Grønne vil at vi skal ha levedyktige bestander av rovdyr i Norge. Samtidig har vi stor forståelse for at rovdyrangrep er vanskelig for de som rammes av det og ønsker en storsatsing på forebyggende tiltak.

Vi vil:

  • Sikre levedyktige bestander av alle rovdyr og rovfugler som hører hjemme i norsk natur.
  • Etablere Norges første nasjonalpark som har et helhetlig økosystem med permanente bestander av store rovdyr.
  • Tilstrebe en konfliktdempende dialog i rovdyrsaker og søke løsninger i samarbeid med de berørte.
  • Føre en aktiv, kunnskapsbasert forvaltning som utover faglig funderte bestandsmål og rovdyrs økologiske funksjon også tar hensyn til beitenæring, bosetting og bruk av naturen.
  • Ha minimum 8-10 helnorske ynglinger av ulv.
  • Satse på tiltak som forebygger rovdyrtap og øke støtten til tiltak som kan dempe konfliktene mellom rovdyr og beitebruk.
  • Avvikle rovviltnemndene slik de er organisert i dag.
  • Øke støtten til forebyggende tiltak mot tap av dyr på beite og gi rimelig kompensasjon til bønder som ikke kan benytte seg av beiterettigheter på grunn av rovdyrbestander i området.

Mer støtte til konfliktdempende tiltak

Den største trusselen mot norsk landbruk er ikke rovdyr, men svak landbrukspolitikk. Når lønnsomheten og marginene i matproduksjonen er små, blir konsekvensene ved rovdyrangrep store. Vi ønsker en kraftig inntektsøkning for landbruket, parallelt med en grønn omstilling i næringen. 

Økt bruk av lokale ressurser og utmarksbeiter framfor importert kraftfor er viktig for oss. Vår landbrukspolitikk vil gi et stort inntektsløft for beitenæringene, slik at de er mindre sårbare for rovdyrtap. 

I tillegg vil vi satse mer på tiltak som forebygger rovdyrtap, og øke støtten til tiltak som kan dempe konfliktene mellom rovdyr og beitebruk, som gjeting, gjerding, overvåking og bruk av raser med naturlig forsvarsinstinkt. Næringer som bruker norsk natur, må også respektere og tilpasse seg den naturen de bruker – ikke bare som ressurs for landbruket, men også som hele folkets felleseie.

Rovdyrnemndene bør legges ned

Vi ønsker at rovviltnemndene skal styres av faglig kunnskap, ikke politisk agenda. I dag er rovviltnemndene politisk oppnevnt av fylkestinget, men skal opptre upolitisk. Dessverre er de ikke det i praksis, og nemndene fatter ofte vedtak som strider mot faglige råd.