Politikk | Insekter

Insekter

Insekter trengs for å opprettholde pollinering i matproduksjon og naturlige økosystemer. Verdens insekter trues av utryddelse. Forsvinner insektene, vil økosystemene i verden stå overfor en mulig katastrofal kollaps. Derfor haster det å iverksette tiltak for å snu trenden.

Vi vil:

  • Legge bedre til rette for pollinerende insekter i areal- og transportplanlegging og i landbruket.
  • Styrke skogvernet kraftig, og ta vare på gammelskogen som mange insekter lever i.
  • Styrke innsatsen for truede arter, både insekter og de artene insektene er avhengige av.
  • Intensivere kartleggingen av arter, vegetasjonstyper og økosystemer i norske skoger og stille krav om at kartlegging av skog utføres av biologisk og økologisk faglig kompetent personell.
  • Ha økt vern og bedre forvaltning av skog.
  • Vektlegge miljøhensyn sterkere opp mot utbyggingsinteresser.
  • Fase ut bruk av plantevernmidler og gjødsling i skogområder.
  • Stimulere til et regenerativt jordbruk.

Insektene får verden til å fungere

Insekter er blant våre viktigste arter, og vi finner dem overalt. Både mennesker og naturen er avhengige av dem. De lever på alle planter du kan finne, i hulrommene i veggene, svømmende i vann og flyvende selv i de mest forurensede byer. De er tilpasset alt fra døde trær til kumøkk, forblåste fjellsider til fruktbare åkre, og kystlynghei til Finnmarksvidda.

Insektene er selve motoren i de fleste økosystemer på land, der de pollinerer planter, bryter ned døde planter og dyr og selv blir mat for dyr. Kort sagt, de er noen av de mest fantastiske og viktigste skapningene som finnes.

Rundt 1 200 insektarter er klassifisert truede eller sårbare i Norge. 92 av dem er kritisk truet. 88 arter av veps (som inkluderer villbier), biller og sommerfugler regnes som utdødd i norsk natur. Samtidig har man begrenset kunnskap om status og utvikling for pollinerende insekter i Norge.

Politikerne må ta insekter på alvor

Insektene dør ut når habitatene, leveområdene deres, forsvinner. Nedbygging av arealer, klimaendringer, moderne landbruk med monokulturer og plantevernmidler og gjengroing av gammel slåttemark er blant de store truslene.

Hvordan grønne arealer (hager, parker, kantsoner) skjøttes, har også stor betydning for artenes overlevelse. Blomstrende planter må plantes i sammenhengende korridorer, slik at insektene kan forflytte seg og finne mat gjennom sesongen. Plener kan klippes sjeldnere, blomsterenger anlegges.

Alle kan gjøre en innsats, men politikerne må ta ansvar og løse de store truslene mot insektene.