Politikk | Dyr

Dyr

MDG vil skape et bærekraftig samfunn som også tar vare på naturen og dyrene som bor i den. 

De ville dyrene sliter på grunn av tapte leveområder, klimaendringer og ulovlig jakt. Av alle pattedyr i verden, målt i volum, utgjør 4 % ville dyr, 36 % er mennesker og 60 % er husdyr.

Les også: Vi må ta vare på naturen

Dyrene fortjener bedre enn i dag

MDG jobber for et samfunn der solidaritet også omfatter dyrene – både de vi holder som husdyr og de ville dyrene i naturen. Vi vil bevare og reparere leveområdene for ville dyr, og bedre forholdene for produksjonsdyr og kjæledyr.

Derfor vil vi blant annet:

 • Grunnlovsfeste dyrs egenverdi.
 • Forebygge dyretragedier og dårlig dyrevelferd ved å øke ressursene til tilsyn med dyrehold og opprette et eget Dyretilsyn under Klima- og miljødepartementet. 
 • Vri produksjonstilskuddene i landbruket fra å favorisere intensiv volumproduksjon av kjøtt, egg og melk til å støtte opp om produksjon basert på lokale ressurser med styrket dyrevelferd. 
 • Ha som langsiktig mål å halvere det norske kjøttforbruket, slik at forbruket ikke overstiger det vi kan produsere selv på egne arealer og ressurser.
 • Omstille industriell produksjon av kylling og svin slik at dyrenes behov kan ivaretas.
 • Avvikle den kommersielle hvalfangsten. 
 • Redusere antallet fisk i oppdrettsmerdene og vurdere flere tiltak som sikrer bedre dyrevelferd. 
 • Sikre gjennomføring av avviklingen av norsk pelsdyroppdrett innen 2025 og forby import av produkter fra pelsdyroppdrett. 
 • Sikre levedyktige bestander av alle rovdyr og rovfugler som hører hjemme i norsk natur. 
 • Opprette en dyrepolitienhet i alle landets politidistrikter. 
 • Sikre tilstrekkelig veterinærdekning i Norge. 
 • Jobbe for et internasjonalt forbud mot handel med levende ville dyr.  

Dyr er ikke bare en ressurs for mennesker

I dag lever flere hundre millioner dyr i norske fjøs, haller og oppdrettsmerder, og som selskapsdyr, forsøksdyr og sportsdyr. At disse dyra har egenverdi betyr at dyrenes liv har verdi for dyra selv, uavhengig av hvor nyttige eller unyttige de er for mennesker. Dyr som holdes i fangenskap av mennesker skal ha mulighet til å utfolde sin naturlige atferd, inkludert hvile, bevegelse og stimulerende aktiviteter, å være utendørs og få dekket sosiale behov.

MDG mener dyrevelferd fortjener en langt større plass i norsk politikk. Hvis dyrenes rettigheter skal respekteres, er det behov for en reform av mange typer dyrehold i Norge og en langt strengere håndheving av dyrevelferdsloven. Enkelte former for dyrehold, som pelsdyroppdrett, er uforenlig med god dyrevelferd og bør derfor være forbudt.