Sammen redder vi naturen!

De siste tiårene er den urørte naturen kraftig redusert. Men nå har naturnasjonen Norge våknet: Kampen for å bevare skogen, fjellet, kysten og alle artene som bor her har startet. Er du med?

Skriv under for å gi naturen bedre vern:

44
Progress bar

av målet på 5000 underskrifter

Når du signerer samtykker du til at vi kan lagre din kontaktinfo slik at vi kan holde deg oppdatert om denne kampanjen. Du kan når som helst melde deg av. Les mer i vår personvernerklæring. 


Bit for bit forsvinner naturen og dyrelivet rundt oss. Faktisk har vi bare 11,5 prosent villmark igjen, etter at vi mistet områder tilsvarende 2,9 millioner fotballbaner mellom 1988 og 2018 – eller én hver eneste time. Til og med natur som er vernet blir rasert, fordi politikerne kan oppheve vernet hvis de ønsker det. 

MDG er partiet som vil ta vare på og restaurere naturen

Vi kjemper hver dag for å stanse nedbyggingen av natur og matjord og åpne opp strandsonen i hele landet. En intakt og økologisk bærekraftig natur er også det aller beste vernet mot klimaendringer. Den binder karbon og lager oksygen, og evnen til å ta opp vann demper farene for flom og andre uønskede naturhendelser som forsterkes av klimaendringene.

Å ta vare på naturen er å opprettholde grunnlaget for gode samfunn: materiell trygghet og velferd, god helse og høy livskvalitet. Verden og naturen var ikke så uendelig likevel, slik den så ut til å være for bare få generasjoner siden. Vi må stanse tapet av natur og biologisk mangfold. 

Redningsplan for naturen

På Stortinget har vi lagt frem en omfattende tiltakspakke for å gi naturen bedre beskyttelse. Vi vil blant annet et mer reelt vern av villreinområder, våtmarker, villmarkspreget natur og gammelskog. Vernet disse naturtypene har i dag er i praksis for svakt. Videre foreslår vi at forbudet mot nedbygging av strandsone og matjord må håndheves skikkelig. 

For å sikre at naturtapet stoppes, vil vi lovfestede at Norge skal bli arealnøytralt.

Det betyr at man skal så langt som overhode mulig skal unngå nedbygging av natur, men når det likevel må skje, skal tilsvarende naturverdier restaureres et annet sted, slik at summen og "kvaliteten" på naturen ikke reduseres.

Et annet av forslagene er å gi Statsforvalteren et tydeligere mandat og mer ressurser til å stanse naturinngrep. Statsforvalteren er en viktig vaktbikkje i dag, men klarer ikke forhindre nedbyggingen.

MDG vil særlig ha nye regler for hytter, som er noe av det som truer naturen mest. De vil kreve at nye hytter må bygges innenfor eksisterende hyttefelt, samtidig som insentivene til deling og utleie av hytter må styrkes.

Altså: Dele mer på hyttegleden, ikke fortsette å bygge ned den samme naturen vi bygger hytte for å komme nærmere.

Her er de 19 punktene i MDGs naturplan

1. Stortinget ber regjeringen i den varslede handlingsplanen for Norges oppfølging av den globale naturavtalen legge til grunn at Norge skal verne minst 30 prosent av norsk natur innen 2030 og restaurere minst 30 prosent av forringet norsk natur innen 2030, og at målene skal innfris gjennom et representativt utvalg av norsk natur.

2. Stortinget ber regjeringen sette mål om å gjøre Norge arealnøytralt innen utgangen av 2027.

3. Stortinget ber regjeringen utrede og legge fram forslag som lovfester et mål for arealnøytralitet både til lands og til havs og gjør dette bindende for arealpolitikken, herunder for planer og enkeltsaksbehandling på alle forvaltningsnivåer.

4. Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om en nasjonal naturavgift for å øke den kommersielle interessen for å utnytte allerede nedbygde arealer. Naturavgiften skal innrettes på en måte som ikke gjør nedbygging av natur eller matjord til en inntektskilde for den enkelte kommune.

5. Stortinget ber regjeringen bidra til faglig oppdaterte og demokratisk forankrede arealplaner i norske kommuner ved å sette en tidsfrist for gjennomføring av «planvask» og sørge for økt kompetanse og ressurser i kommunene til dette.

6. Stortinget ber regjeringen sikre at statsforvalteren har en lav terskel for å gripe inn mot utbygginger som er i strid med plan- og bygningsloven eller fører til alvorlige inngrep i naturen.

7. Stortinget ber regjeringen gjennom statsforvalteren bidra til at dispensasjoner fra planer og bestemmelser i byggesaker gis i tråd med plan- og bygningsloven, og kun som unntak og i klare tilfeller.

8. Stortinget ber regjeringen ta vesentlig mer hensyn til natur, matjord og friluftsliv når innsigelser fra statsforvalteren vurderes av Kommunal- og distriktsdepartementet.

9. Stortinget ber regjeringen sørge for at det settes klare rammer for kommunene, slik at hyttebygging kun kan skje i tilknytning til eksisterende byggeområder og infrastruktur.

10. Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om unntak fra netteiers tilknytningsplikt ved etablering av nye hyttefelt og utvidelse av eksisterende hyttefelt, slik at disse ikke lenger er garantert tilkobling til strømnettet.

11. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til konkrete tiltak som skal stimulere til økt privat hyttedeling og til flere offentlige og frivillige dele- og utlånsordninger for hytter.

12. Stortinget ber regjeringen raskest mulig, og senest i den varslede stortingsmeldingen om villrein, utarbeide og legge fram forslag om forbud mot bygging i de nasjonale villreinområdene.

13. Stortinget ber regjeringen raskest mulig utarbeide og legge fram forslag om et forbud mot nedbygging av villmarkspregede områder, myr og våtmarksområder, gammelskog og andre spesielt verdifulle naturtyper.

14. Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å sørge for at forbudet mot nedbygging av strandsone og matjord håndheves bedre, og at hensynet til verdifull natur vektlegges tyngre i arealforvaltningen. Stortinget skal orienteres om dette arbeidet senest i forslag til statsbudsjett for 2025.

15. Stortinget ber regjeringen sikre at terskelen for å få dispensasjon til nedbygging av strandsone, matjord og annen verdifull natur heves vesentlig.

16. Stortinget ber regjeringen gi kommunene bedre verktøy og mer ressurser til å kartlegge og følge opp ulovligheter i strandsonen. Stortinget skal orienteres om dette arbeidet senest i forslag til statsbudsjett for 2025.

17. Stortinget ber regjeringen legge fram tiltak som sikrer bedre samordning av kommunenes åpning av næringsareal i natur eller på annen måte sikrer at det ikke åpnes unødig mye næringsareal og ødelegges unødig mye natur fordi kommuner konkurrerer ukoordinert om å tilby nytt næringsareal.

18. Stortinget ber regjeringen i alle eksisterende og nye nasjonale veiplaner legge fram samlede og lett tilgjengelige oversikter over direkte og indirekte påvirket naturareal, type natur og status for vedkommende naturtype.

19. Stortinget ber regjeringen gjennomføre tiltak for å sikre at naturbaserte næringer som havbruk, skogbruk og jordbruk drives i tråd med naturavtalens mål om at all natur skal forvaltes bærekraftig, og orientere Stortinget om arbeidet senest i den varslede stortingsmeldingen om oppfølging av naturavtalen.

Forslagene ble stemt over våren 2024, uten flertall. Les enda mer om naturplanen på Stortingets side.

Klar for å jobbe sammen for naturen? Meld deg inn i MDG!

Naturplanen vi lanserte på Stortinget baserer seg på den ambisiøse naturpolitikken i vårt partiprogram. Vi vil blant annet:

 • Sikre allemannsretten, slik at alle kan oppleve fred og ro i naturen.
 • Etablere en rekke nye nasjonalparker og verneområder.
 • Stoppe regjeringens utbygging i vernede vassdrag.
 • Bevare kystlandskapet og stanse nedbyggingen av strandsonen.
 • Si nei til vindkraft i urørt natur på land.
 • Stoppe all nedbygging av myr.
 • Kun tillate nye hytter innenfor allerede utbygde områder.
 • Si nei til all deponering av gruveavfall i sjø, inklusive i Førdefjorden og Repparfjorden.
 • Verne 30 prosent av all natur på land og til havs. 

Vi vil også endre systemet som lar naturen bli bygget ned:

 • Vedta en naturlov etter modell fra klimaloven.  
 • Lage en nasjonal plan for naturrestaurering.
 • Styrke naturhensyn i arealforvaltningen ved å flytte ansvaret for plan- og bygningsloven tilbake til Klima- og miljødepartementet.
 • Innføre en naturavgift for å stanse skadelige og unødvendige naturinngrep i norsk natur. 
 • Lage et nasjonalt regnskap for naturområders tilstand og grad av forringelse, som kan brukes som utgangspunkt for arbeid med naturrestaurering. 
 • Styrke kommunenes miljø- og planfaglig kompetanse ved å øke tilskuddene til å engasjere miljørådgivere. 

Følg naturkampen ved å meld deg på vårt nyhetsbrev:

 

Regjeringen må følge opp Naturavtalen

MDG er forkjemper for en ny, ambisiøs naturpolitikk og slutter helhjertet opp om målene i FNs Naturavtale, som ble undertegnet av Norge på FNs naturtoppmøte COP15.

Relatert