Vindkraft

MDG sier nei til vindkraft i naturen på land. Vi vil ha vindkraft i allerede ødelagte arealer, som i industriområder, og på havet der det ikke skader naturen.

Havvind

En av de store nye industrimulighetene for Norge ligger i en massiv satsing på havvind på norsk sokkel. Norske bedrifter driver allerede med havvind i stor skala, men i Norge har vi bare såvidt kommet i gang. 

Det er fullt mulig å bygge havvind på norsk sokkel både bunnfast og flytende. Til nå har norsk fokus på havvind vært i utlandet eller ved prøveprosjekter med svært kostbare flytende anlegg. Næringen må få de riktige virkemidlene for å vokse i årene som kommer.

MDG har fått med et flertall på Stortinget på at utbyggingen av havvind skal ta hensyn til marint dyreliv, fiskebestander, marin trafikk, og marine naturverdier. Slik unngår vi at vi forverrer naturkrisa i et forsøk på å løse klimakrisa.

Vindkraft på land

MDG vil ha full stans i utbygging av vindkraft i natur og friluftsområder, og vil heller ha vindkraft i industriområder og til havs. All utbygging av ny fornybar kraftproduksjon, inkludert vindkraft, skal ta hensyn til urfolk, natur- og friluftsverdier, dyreliv og livet i vassdrag og i havet.

MDG mener fokus må bort fra store vindparker i naturen, og over til mindre turbiner nær infrastruktur og eksisterende inngrep: Havneanlegg, industriområder, næringsarealer, motorveistrekninger – områder som kan ha dårligere vindforhold, men hvor vindkraften bedre kommer overens med andre samfunnsmål. MDG ønsker også en nasjonal, helhetlig plan for vindkraft i Norge. 

Les også