Politikk | Aktuelt | Her er MDGs nye formuesskatt

Her er MDGs nye formuesskatt

03.05.2024
MDG vil endre, men ikke fjerne, formuesskatten, så vi sikrer både omfordeling og omstilling.

MDG landsmøte vedtok i dag at partiet vil legge formuesskatten kraftig om, så den fremmer sosial omfordeling, innovasjon, og rask, grønn omstilling. Småbedrifter og gründerselskaper skal slippe formuesskatt, samtidig som de med de høyeste formuene må betale mer skatt enn i dag. 

– Uansett om statsministeren heter Jonas eller Erna, har ulikhetene i samfunnet økt, og omstillingen av norsk økonomi vekk fra olje har ikke blitt satt i gang. Det går ikke lenger. Vi må redusere forskjellene samtidig som vi ikke straffer gründere som bidrar til omstillingen av norsk økonomi. Vi må tenke nytt. Derfor har MDG vedtatt en ny skattepolitikk, som ikke går til venstre eller høyre, men fremover, sier Hermstad.

Omfordeler og omstiller

Partilederen mener partiet har landet på et godt kompromiss.

– I dag har vi samlet oss om en helhetlig skattepolitikk som sikrer at de rikeste betaler mer skatt, samtidig som vi foreslår å fjerne mange utfordringer for gründere og de minste bedriftene. Dette er en fremtidsrettet, grønn skattepolitikk som både omfordeler og omstiller, sier Hermstad.

Nestleder Ingrid Liland mener skattepolitikken vil gagne mange nordmenn.

– Det vil jo bli mye billigere å leve miljøvennlig, og det vil gi en god omfordeling for de som har minst. Samtidig får vi tatt vare på mer natur, som flere og flere i Norge er opptatt av. Liland forklarer at både Norge og verden skal gjennom en svær omstilling der vi må lære oss å lage velferd og verdier uten å ødelegge naturen.

Her er MDGs nye formuesskatt

Har fått mange innspill til politikken

– Det er knapt noe som er så lønnsomt som å ødelegge natur og slippe ut klimagasser. Det må vi øke prisen på, og samtidig omfordeler vi kraftig sånn at det er de rikeste som tar størsteparten av regninga. Debatten om formuesskatt har skapt engasjement både innad og utad i partiet. Derfor har MDG arrangert skattemøter og invitert økonomer, gründere og næringslivsfolk til å diskutere skattepolitikk.

– Vi har fått utrolig mange gode tilbakemeldinger, også utenfor partiet. Det er innspill som er veldig verdifulle for oss som parti, og jeg mener det har gitt oss en mye bedre skattepolitikk, avslutter hun.

Slik vil MDGs at Norges skattepolitikk skal bli mer omfordelende og omstillende:

 • Formuesskatten skal endres slik at den fremmer både innovasjon og sosial omfordeling bedre enn i dag. 
 • Bunnfradraget i formuesskatten økes kraftig, slik at formuesskatten ikke rammer gründerbedrifter. 
 • Samtidig unngår man nullskatteytere blant de rikeste ved at skatten på de største formuene økes kraftig.
 • Verdsettelsesrabatten på aksjer fjernes eller reduseres.
 • Det innføres økt skatt på arv. 
 • Nasjonal eiendomsskatt på næringseiendom innføres.
 • Selskapsskatten skal økes med maksimalt ett prosentpoeng. 

MDGs andre grønne skattegrep for en rask og rettferdig omstilling:

 • Økt CO₂-avgift med en klimabelønningsordning som deler inntektene fra avgiften ut igjen til folk.
 • Gradvis overgang til en strømstøtteordning som ikke premierer de rikeste med høyt strømforbruk, men stimulerer til strømsparing og kompenserer vanlige folk bedre enn i dag.
 • En omstillingsavgift for petroleumssektoren som skal sponse varmepumper, solceller og andre ENØK-tiltak i folks hjem.
 • Innføre en avgift på nye råvarer, for å stimulere til økt gjenbruk og en sirkulær økonomi.
 • Utvide grunnrentebeskatningen til flere næringer.

MDGs tiltakspakke for grundere og oppstrtsbedrifter:

 • Flere grundere enn i dag vil slippe å bli rammet skjevt av formuesskatt i oppstartsfasen.
 • Gjeninnføre ordningen med betalingsutsettelse for oppstartsbedrifter som ikke går med overskudd.
 • Endre opsjonsbeskatningen slik at det blir lettere å trekke til seg kvalifisert arbeidskraft for oppstartsberifter.
 • Utrede muligheten for at verdivurderingen av oppstartsbedrifter utjevnes over 3 til 5 år etter at selskapet er registrert.

Les også