Politikk | Distriktspolitikk

Distriktspolitikk

MDG vil at det skal være godt og trygt å leve i det grønne Norge, uansett om du bor i by eller på bygda, og uansett hvem du er.

MDG vil:

 • Kommuneøkonomien må styrkes vesentlig, slik at tjenestetilbudet kan ivaretas selv i små kommuner. 
 • Sikre at regionnivået blir et sterkt folkevalgt nivå, for å sikre at beslutningene blir tatt nærmest mulig dem det gjelder. 
 • Øke tryggheten for de som bor i distriktene gjennom å sikre flere jordmødre, flere barnehage- og sykehjemsplasser, bedre rekruttering til fastlegeordningen, bedre luftambulansetilbud og et synlig og tilstedeværende politi. 
 • Beholde elbilfordelene og satse massivt på utbygging av ladenettet. 
 • Elektrifisere kortbanenettet og unnta kortbanenettet fra økt flyavgift. 
 • Redusere kollektivprisene med 20 % på buss og tog, samt ferger og hurtigbåter
 • At kommune- og fylkessammenslåing skal være frivillig og dermed avgjøres lokalt.
 • Utrede ordninger og økonomiske incentiver som gjør det mer attraktivt å bosette seg og bli boende i distriktskommuner. 
 • Plassere flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo for å bidra til utvikling i hele landet. 
 • Gi mer penger til utbedring og sikring av fylkes- og riksveinettet, i stedet for bygging av nye motorveier i og rundt byene. 
 • Sikre at fiskeriene og havbruksnæringa forblir fellesskapets eiendom og gir grunnlag for lokal og nasjonal verdiskaping. Vi vil innføre hjemfallsordninger, grunnrenteskatt og miljøavgift på oppdrett. Fiskeressursene langs kysten bør forvaltes og videreforedles lokalt.
 • Gjennomføre en jordbrukspolitikk som øker selvforsyningsgraden og gir bedre forhold for dyra. Vi vil avslutte sentraliseringskursen og tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. 
 • Opprettholde gode lokalsykehus som er tilpasset den medisinske utviklingen og behovet i lokalbefolkningen.
 • Bygge dobbeltspor på Trønderbanen, Vossebanen og Jærbanen.
 • Bygge Nord-Norgebanen.
 • Sikre tilgang til bredbånd over hele landet.
 • Tilrettelegge for at videregående skoler med begrenset elevgrunnlag i spredtbygde områder tildeles sjeldne linjer, og bruker lokale kultur-, næringslivs- og naturgitte forutsetninger for å gi et unikt tilbud som kan tiltrekke elever utover sitt nærområde. 
 • Tilføre øremerkede midler til å utvikle og gjennomføre tiltak som styrker desentralisert videregående og høyere utdanning gjennom nyskapende bruk av teknologi og samarbeid med arbeidslivet

Aktiv distriktspolitikk

Bosetting i hele landet er viktig for verdiskaping, naturforvaltning og identitet, så vel som beredskap og sikkerhet, og vil spille en nøkkelrolle i den grønne økonomien. Å ivareta livet på bygda handler om å ta vare på kulturlandskap, natur og møteplasser, samtidig som vi tar i bruk teknologi som kan redusere transportbehov, skape lønnsom og bærekraftig næring og bedre bo- og tjenestetilbudet. Flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo er også viktig for å skape utvikling.

Gode nærmiljøer

Alle skal kunne leve gode liv i kommunen sin. Vi vil støtte kommuner som vil ha prosjekter for grønne nærområder med økt biologisk mangfold, flere grøntområder og attraktive sosiale byrom og møteplasser. Befolkningen i hele Norge skal ha tilgang på gode velferdstjenester, kollektivtransport, rimelig bolig, grønne jobber og nødvendig infrastruktur.

Lokale beslutninger

For å sikre demokratisk engasjement, er det viktig at beslutningene blir tatt på nivået som er nærmest mulig dem det gjelder. De Grønne vil styrke det regionale nivået for bedre å ivareta oppgaver som går på tvers av kommuner, for eksempel forvaltning av sammenhengende økosystemer og transportsystemer. De Grønne vil motsette seg nye sentraliseringsreformer som ikke beviselig bedrer tjenestetilbudet. Kommuneøkonomien må styrkes vesentlig slik at tjenestetilbudet kan ivaretas selv i små kommuner. Kommunenes frie inntekter må stå i forhold til oppgavene, slik at lokale prioriteringer faktisk kan bestemmes lokalt. Det må stimuleres til bedre regionalt samarbeid.

Klimatilpasning

Vi vil sørge for at primærnæringer som er særlig utsatt for de pågående klimaendringene, som kystfiske, jordbruk, reindrift og utmarksnæringer, har mulighet til klimatilpasning gjennom tradisjonell kunnskap, utvikling, innovasjon og krisefond når klimatiske forutsetninger plutselig endres. Vi vil styrke kommunenes evne til å tilpasse seg ekstremvær og andre klimaendringer gjennom en storsatsing på klima- og miljørådgivere. Storsamfunnet må stille bedre opp for lokalsamfunn som opplever ekstremvær og ras gjennom økt støtte til opprydding og forebygging av nye hendelser.