Politikk | Kunst og kultur

Kunst og kultur

Vi ønsker et rikt og uavhengig kulturliv som er tilgjengelig for alle.

De Grønne vil:

  • Sikre et godt og bredt kulturtilbud over hele landet, med omreisende og faste institusjoner, profesjonelle tilbud og amatørgrupper.
  • Styrke allmenntilbudet for kulturopplevelser, ved å øke bevilgning til Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, og innføre Den kulturelle bæremeisen nasjonalt.
  • Sikre gode og forutsigbare støtteordninger for kunstnere, kunstnerorganisasjoner og institusjoner innenfor alle kulturfelt, spesielt til det frie feltet.
  • Styrke norsk produksjon av musikk, film, spill, litteratur og andre kulturuttrykk og sikre sjangerrikdommen i norsk kulturliv gjennom målrettet offentlig finansiering.
  • Jobbe for brukersentrerte modeller for vederlag fra strømming av musikk, film, spill og litteratur, slik at mest mulig av det brukere av strømmetjenester betaler, går til dem som har laget innholdet den enkelte bruker faktisk strømmer.
  • Styrke kunstnere og frilanseres sosiale rettigheter i NAV. Hele personinntekten skal telle med i opptjening av ytelser, og vi vil innføre minstefradrag for kunstnere og frilansere.
  • Stille offentlige lokaler til disposisjon som atelier, fellesverksteder, øvingsrom, konsertlokaler og lydstudioer.
  • Legge bedre til rette for gatekulturelle uttrykk og ikke-kommersiell kunst.
  • Styrke kulturskoletilbudet, med mål om å rekruttere flere elever fra grupper som i dag er underrepresentert.

Senke terskelen for å se og utøve kunst

Kunst må kunne skapes og oppleves i hele landet, og ulike kunstuttrykk skal være tilgjengelige. Vi vil styrke ordninger spesielt rettet mot grupper som ikke oppsøker kunst og kultur til vanlig. Vi skal sørge for god infrastruktur og videreutvikle mangfoldet av kunst og kultur lokalt og nasjonalt.

Stabil og offentlig finansiering

De Grønnes kulturpolitikk skal stimulere skaperkraft og engasjement og ta hensyn til hele bredden i det norske kulturlivet. Skapende og utøvende kunstnere og kulturar-beidere skal få tillit, frihet og ansvar. Politikere skal holde en armlengdes avstand til kunstfaglige vurderinger, men sikre trygge rammer med finansierings-, utdannings- og arbeidsmuligheter i både byene og distriktene. 

I takt med at vi skal gjenreise kulturlivet etter koronapandemien er det viktig at staten spiller en viktig rolle som pådriver for aktivitet og tilgang på økonomiske midler.