Politikk | Resolusjoner | Verdiskaping med minst mulig fotavtrykk

Verdiskaping med minst mulig fotavtrykk

Landsmøtet 2022
Plattform for MDGs næringspolitikk

Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 8.5.2022

Premisser for grønn næringsutvikling 

Norsk næringsliv skal skape arbeid, velferd og rettferd uten å ødelegge klima og natur.

Rask og kunnskapsbasert omstilling bort fra et sterkt fossilbasert næringsliv til bærekraftige løsninger og sirkulærøkonomi er forutsetningen for at Norge kan beholde konkurransekraft, arbeidsplasser og velferd i framtiden.

MDG vil legge grunnlag for lønnsomme arbeidsplasser og virksomheter. Vi vil samtidig 

  • sikre et godt arbeidsliv der livskvalitet ,rettferdige arbeidsvilkår,og seriøsitet ivaretas, og bærekraft etterspørres i alle ledd. 
  • redusere klimagassutslippene i stedet for å øke de 
 • bevare og bygge opp igjen natur og økosystemer i stedet for å ødelegge dem
 • gjenbruke ressurser i stedet for å forbruke dem

Overordnede prinsipper for MDGs næringspolitikk

 1. Fra ensidig til mangfoldig næringsliv der vi gjennom tydelige økonomiske prioriteringer flytter investeringene bort fra fossil energi og over på flere næringer vi skal leve av. 
 2. Et næringsliv i en åpen og eksportrettet økonomi, i tråd med den omfattende energi- og klimaomstillingen som Europa og andre land legger opp til.  
 3. Ombruk, reparasjon, og restaurering i stedet for forbruksøkonomi. Ved å reparere og gjenbruke mer kan vi skape mange nye arbeidsplasser og samtidig redusere Norges avfallsmengde og fotavtrykk. 
 4. Videreforedling i stedet for råvareeksport. Norge skal gå fra å være råvareeksportør til å foredle mer av egne ressurser. Det vil skape verdier, arbeidsplasser og kutte utslipp. 
 5. Økt matproduksjon. Vi skal produsere mer klima- og naturvennlig mat, etter regenerative prinsipper.Staten skal bidra til økt innovasjon og regelverk som gjør omstillingen for matproduksjon på land og til havs mer overkommelig. 
 6. Skape nye eksportrettede næringer innenfor naturens tåleevne basert på norske konkurransefortrinn. 
 7. Naturressursene skal eies av fellesskapet og reguleres gjennom lover og konsesjonsvilkår.
 8. Storstilt energieffektivisering og satsning på lokal fornybar energiproduksjon i yrkesbygg, industri og husholdninger for raskt å frigjøre kraft som kan brukes på andre områder. 
 9. Alle sektorer skal baseres på bærekraftig energi. For å gjøre dette mulig trenger Norsk næringsliv et mer robust energisystem som gir lavere kostnader, mindre naturinngrep og raskere utslippskutt.
 10. Det skal ikke straffe seg å starte sin egen virksomhet. Vi vil styrke sosiale sikkerhetsnett for selvstendig næringsdrivende slik at de i størst mulig grad tilsvarer ordningene for arbeidstakere.
 11. Felles kraftmarked med Europa der Norges energiressurser inngår i et mangfoldig og desentralisert system, og bidrar til forsyningssikkerhet og erstatter forbruket av fossil energi i våre naboland, samtidig som norsk næringsliv får stabil tilgang på kraft til fornuftig pris. 
 12. Mer tjenestebasert produksjon. Samlet belastning på kloden fra produksjon og forbruk av varer og tjenester kan reduseres ved økt fokus på tjenestebasert produksjon. 
 13. Staten vil sammen med næringslivet stimulere til rask omstilling, gjennom en kraftfull tiltakspakke med investeringer, skatt- og avgiftsreformer, risikoavlastning og utvikling av kompetanse og annen infrastruktur. Staten tar risiko i den tidlige fasen av klimaomstilling mot å sikre seg inntekter i den lukrative fasen, ved å stille krav og vilkår for mottakere av tiltakspakken.

Virkemidler

Generelt vil vi satse på virkemidler som er sosialt rettferdige og ikke bidrar til å forsterke sosial ulikhet, og samtidig jobbe for at de har bred aksept i befolkningen. 

 • Etablere en plan for energieffektivisering, lokal energiproduksjon og -lagring med konkrete, ambisiøse mål mot 2030 og 2050 for å redusere energibruken og sikre nok krafttilførsel i årene fremover i Norge. 
 • Omstille til en mer sirkulær økonomi ved å vektlegge sirkulære anskaffelser i offentlige bygge-, transport- og anbudsprosesser og bruke avgiftssystemet for å gjøre bruk og kast dyrere, og gjenbruk og resirkulering billigere.
 • Styrke kompetanse og kunnskapsoppbygging direkte rettet mot omstilling av samfunnet til en sirkulær økonomi. Styrke både uavhengig grunnforskning og forskningssamarbeid med næringslivet. Utnytte og videreutvikle digital kompetanse. 
 • Offentlige anskaffelser brukes til å fremme bærekraftige løsninger og gi dem konkurransefortrinn foran fossile alternativ. Alle offentlige innkjøp skal benytte miljøvekting eller miljøbonus for å stimulere til konkurranse i markedet om leveranser av gode miljøløsninger. 
 • Et særskilt omstillingsprogram for kommuner og regioner med ensidig næringsliv knyttet til olje- og gasssektoren for å øke kapasiteten og intensiteten i et bærekraftig omstillingsarbeid. Fylkeskommunene bør få en tydeligere rolle som tilrettelegger i denne sammenheng.
 • Inkubator- og katapultordninger bør utvides i hele landet. Katapultsentra er en hensiktsmessig regional arena for uttesting av ny teknologi. 
 • Differansekontrakter for utslippsreduksjoner innføres for å stimulere til private investeringer i utslippsreduserende prosjekter 
 • Utvikle miljøvennlig infrastruktur for næringer, bla. for lading, hydrogen og fornybart drivstoff langs kysten. Utvikle havner, transportårer for gods, rimelig høyhastighetsnett i hele landet, tilgang til næringsarealer m.m.
 • Stille klima- og naturkrav til selskaper som får statlige lån eller garantier.
 • En sterk gründerpolitikk som gir en underskog av småbedrifter og stabile lokalsamfunn. 
 • Staten bør gå aktivt inn og styre omstillingen ved at det økonomiske og regulatoriske rammeverket blir designet for å akselerere grønn omstilling. Det vil kunne skape flest arbeidsplasser fremover. 
 • Innføre en omstillingsavgift på olje- og gassutvinning til et fond for finansiering av rask grønn omstilling av næringslivet. Bruke fondet til investering i forskning, utvikling, katapultordninger og risikoavlastning som gir kreativitet og utvikling av nye produkter og næringer.
 • Iverksette gjennomgang av relevant lovverk, blant annet Plan- og bygningsloven med forskrifter, for å fjerne hindringer og heller stimulere til økt ombruk- og gjenbruksgrad i bygg- og anleggsnæringen.
 • Flytte skattefordelene vekk fra oljeindustrien og over på de næringene Norge skal leve av i fremtiden.

Satse på kunnskapsintensiv tjenesteyting som programvare, digitale plattformer, finansielle tjenester og helsetjenester.

Se også