Politikk | Hav og kyst

Hav og kyst

De Grønne vil stanse forsøplingen av sjøen, og ta vare på dyrene og plantene som lever der.

Vi vil:

  • Verne minst 30 prosent av Norges havområder.
  • Si nei til all deponering av gruveavfall i sjø, inklusive Førdefjorden og Reppafjorden.
  • Kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket teknologi på alle eksisterende anlegg innen 2025.
  • Forby bunntråling.
  • Gjøre hele naturmangfoldloven gjeldende for norske havområder.
  • At ingen nye områder skal åpnes for oljevirksomhet og vil derfor garantere at sårbare og verdifulle områder som blant annet Lofoten, Vesterålen, Senja og iskantsonen aldri åpnes for oljevirksomhet. 
  • Videreutvikle en nasjonal plan for full oppryddning av plastsøppel i norsk natur innen 2030, basert på Rydd Norge-programmet.
  • Stanse spøkelsesfiske med ikke-nedbrytbart plastredskap ved å pålegge norsk fiskerinæring og alle som fisker i norske farvann innen 2023 å merke alle redskap så de kan finnes og spores tilbake til eier, og pålegge eier økonomisk ansvar for opprydding og miljøskade.

Ta vare på artene

For hvert tiår som går, blir havene fattigere og tommere. Dette skyldes blant annet klimaendringer og havforsuring, overfiske, oppdrettsnæringen, oljeutvinning og dumping av gruveavfall. På samme måte som vi verner skog, må vi verne om naturverdiene i Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet og langs hele kysten. De Grønne ønsker en marin verneplan, slik at vi kan ta vare på oppvekstområder for fisk, korallrev, sjøfugl og tareskog.

Rene fjorder

Oppdrettsindustrien er Norges nest største eksportnæring og samtidig en av de største miljøutfordringene langs kysten. For at oppdrettsnæringen skal bli en bærekraftig industri, må det settes miljøkrav som hindrer forurensing av omgivelsene, rømming og utslipp av lus. Vi vil derfor ha lukkede anlegg innen 2025. De Grønne sier også nei til sjødeponi av gruveavfall og stanse deponering av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden.

Havnasjonen Norge

Norges kystlinje er ett av verdens lengste og landet vårt består av sju ganger så mye hav som land. Mesteparten av naturmangfoldet og den biologiske produksjonen er i havet og på kysten. Våre største inntekter kommer fra havet og våre største framtidsmuligheter ligger trolig i havet. Sammenlignet med mange andre havområder er de norske havområdene relativt godt forvaltet, men samtidig er de utsatt for hardt press, både i form av klimaendringer og havforsuring, plastforurensing og næringsvirksomhet til havs. 

De Grønne vil bygge videre på og styrke Norges kunnskapsbaserte og helhetlige havforvaltning. Samtidig må naturens tålegrenser og naturverdiene til havs legges til grunn for forvaltningen av havområdene. Et representativt utvalg natur, samt sårbar og verdifull natur, må vernes mot alle relevante trusler. Vi må beskytte områder med korallrev, urørt tareskog, ålegrasenger og andre viktige bunnhabitat, og restaurere forringende områ- der. Miljøkravene til næringsvirksomhet må skjerpes. Forvaltningsplanene må videreutvikles, blant annet med tydeligere mål for miljøtilstanden. Vi må styrke kunnskapen om havøkosystemene og vår påvirkning på dem.